لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور قرغزستان بنا بتقاضاي مخالفين وزير داخله را برطرف کرد.


کرمان بيک باقي يوف، رئيس جمهور قرغزستان در پاسخ بفشار مخالفين، وزير داخلۀ آن کشور را برطرف کرد و يک مناظره روي اصلاحات قانون اساسي بتعويق افتاده است.

عمر بيک سبحان علي يوف بحيث وزير داخلۀ جديد مقرر شد و فوراً قوماندان پوليس شهر بيشکيک را عزل کرد. اين يک تقاضاي ديگر مخالفين حکومت بود.

آقاي باقي يوف به تعقيب مذاکره با رهبران مخالفين اين سازش را بعمل آورد. او همچنان يک سلسله اصلاحات را بمنظور کاهش قدرت رئيس جمهور به پاررلمان ارسال کرد، ولي خودش براي مباحثات حاضر نشد. مباحثات روي اين اصلاحات بتعويق افتاده است.

آقاي باقي يوف منحيث بخشي از يک توافق که راه را براي انتخاب او هموار ساخت اين اصلاحات را تعهد کرده بود.

امروز در خارج عمارت عمدۀ رياست جمهوري در بيشکيک حد اقل سه هزار احتجاج کننده تقاضا نمودند که رئيس جمهور از عمارت برون شده و اين تغيرات را توضيخ دهد. آنها همچنان استعفي او را تقاضا کردند.

XS
SM
MD
LG