لینک های دسترسی

Breaking News

يک محکمه در آلمان برائت مردي را با رابطه به حملات ۱۱ سپتمبر بر ايالات متحده، رد کرد.


عاليترين محکمۀ استيناف آلمان برائت مردي را رد کرد که باتهام کمک در قتل بارابطه بحملات دهشت افگني ۱۱ سپتمبر بر ايالات متحده، محاکمه شده بود.

اين محکمه امروز گفت منير المتصدق، يک دوست المغربي ربايندگان طيارۀ ۱۱ سپتمبر، حقيقتاً در قسمت کمک بقتل گنهگار است و بايد بمحکمه بازگردد تا برايش جزا داده شود.

او اکنون با ۱۵ سال زندان مواجه است. متصدق هم اکنون بخاطر عضويت بيک سازمان دهشت افگني، محکوميت هفت سال زندان را سپري ميکند.

قاضي آلماني از مدعي العمومان طرفداري کرد که استدلال ميکردند متصدق ميدانست که همدستانش در نظر دارند طيارات را بربايند.

قبل از حکم امروز محکمه، قضيۀ متصدق از يک سلسله استيناف طلبي ها و محاکمات مجدد گذشته است.

يک محکمۀ آلماني در سال ۲۰۰۳ متصدق را در قضيۀ عضويت بيک سازمان دهشت افگني و کمک در قتل گنهگار اعلام کرد. اما يک محکمۀ استيناف متعاقباً آن حکم را رد کرده خاطر نشان ساخت که حکومت ايالات متحده اطلاعات را از وکيل مدافع او پنهان کرده بود.

سال گذشته، يک محکمه متصدق را در قضيۀ کمک در قتل برائت داد.

XS
SM
MD
LG