لینک های دسترسی

اظهارات جنرال ابي زيد در مورد افراط گرائي اسلامي


قوماندان ارشد نظامي ايالات متحده براي شرق ميانه ميگويد ايالات متحده بايد با افراط گرائي اسلامي مقابله کند در غير آن ، بايد با امکان جنگ سوم جهاني مقابل خواهد شد .

جنرال ابي زيد در بياينه اي که بروز جمعه در يونيورستي مطالعالت حکومتي جان اف کنيدي در پوهنتون هاروارد ايراد نمود ايديالوژي افراط گرائي اسلامي را با عروج فاشيزم در سالهاي ۱۹۲۰ و ۳۰ مقايسه نمود که به جنگ جهانی دوم منجر گرديد .

ابي زيد ميگويد دريافت يک راه حل صلح آميز براي منازعه عرب ها و اسرائيل و کنترول و در گيري ايران اقدامات کليدي تامين ثبات در شرق ميانه است.

جنرال ابي زيد اين عقيده اش را مجدداً تکرار کرد که قواي ايالات متحده براي شکست دادن قيام و شورش و فرو نشاندن خشونت هاي فرقوي که دامنگير عراق شده است، بايد درآن کشور بماند.

جنرال ابي زيد مصرانه گفت که ايالات متحده جنگ را در عراق نباخته است. او گذارش هاي منابع اطلاعات جمعي را مسئول تقليل فاحش از ميزان حمايت مردم از جنگ در عراق خواند.


XS
SM
MD
LG