لینک های دسترسی

اسرائيل به قواي نظامي خود هدايت داده تا حملات به کرانۀ غربي را کاهش دهد.


حکومت اسرائيل بقواي نظامي آن کشور هدايت داده که بمنظور تقويۀ يک متارکۀ لرزان با تندروان فلسطيني در غزه، عمليات در کرانۀ غربي ردو اردن را کاهش دهد.

مقامات اسرائيلي ميگويند قواي نظامي جهت توقيف تندروان تحت تعقيب در کرانۀ غربي رود اردن حمله نکند مگر اينکه اين توقيف ها را مامورين ارشد قبلاً منظور کرده باشند. در گذشته صاحب منصبان پائين رتبه ميتوانستند توقيف ها را هدايت بدهند.

اسرائيل ميگويد هدف اين اقدام جلوگيري از اعمالي در کرانۀ غربي رود اردن است که ممکن است تندروان فلسطيني را به شليک راکت از غزه که آتش بس درانجا يک هفته قبل آغاز يافت، تحريک کند.

اما اسرائیل متارکۀ غزه را توسعه نداد تا شامل کرانۀ غربي رود اردن نيز شود.

مقامات فلسطيني ميگويند توقيف فلسطينيان در کرانۀ غربي رود اردن آتش بس را بمخاطره مياندازد و گروه هاي تندرو تهديد ميکنند که انتقام خواهند گرفت.

XS
SM
MD
LG