لینک های دسترسی

Breaking News

خانواده، دوستان و پشتيبانان پينوشي در مراسم تدفين او اشتراک کردند.


دوستان، خانواده و مقامات نظامي امروز طي يک مراسم تدفين نظامي در سانتياگو به اگوستو پينوشي، ديکتاتور سابق چلي اداي احترام کردند.

مراسم قبل از ساعت ۱۱ صبح بوقت محل در مکتب نظامي آغاز يافت. ديروز هزاران تن از سوگواران از مقابل تابوت باز او گذشتند. پينوشي که ۹۱ سال داشت بروز يکشنبه يک هفته بعد از يک حملۀ قبلي چشم از جهان پوشيد.

ميشل بشيلي، رئيس جمهور چلي که خانواده اش مورد سرکوبي رژيم پينوشي قرار گرفته بود، اجازۀ مراسم تدفين دولتي را اعطا نکرد. او همچنان در مراسم تدفين نظامي نيز اشتراک ننمود.

طي سالهاي اخير صحت جنرال پينوشي خوب نبود و فلهذا بخاطر مرگ بيش از سه هزار نفر در عهد زمامداري اش از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ محاکمه نگرديد.

XS
SM
MD
LG