لینک های دسترسی

Breaking News

دو کوريا بيکجا ساختن فاميل ها در دو کشور توافق کردند.


کورياي شمالي و کورياي جنوبي موافقه کردند تا يکجا ساختن مجدد فاميل ها را از سر گرفته و ساير پروژه هايي را که بخاطر آزمايش راکت توسط پيونگ يانگ متوقف گرديده بود، از سر بگيرند.

دو کوريا اولين مذاکرات بسويۀ عالي را طي هفت ماۀ گذشته با اين تعهد بپايان رسانيدند که دور ديگر توحيد مجدد فاميل ها در ماۀ مي داير شود.

اما اين مذاکرات تعهداتي را در مورد از سر گرفتن کمک تمام عيار مواد غذائي و کود کيمياوي احتوا نکرد.

کورياي شمالي مذاکرات اين هفتۀ خود را با کورياي جنوبي با تقاضا براي از سر گرفتن پروگرام هاي بشرخواهانه آغاز کرد.

اما سيول در قسمت از سر گرفتن ارسال مواد غذائي و کود کيمياوي متردد است و ميخواهد آنرا تا وقتي ملتوي سازد که پيونگ يانگ تعهدات ۱۳ فبروري خود را در مورد از بين بردن پروگرام ذروي، برآورده سازد.

دو جانب بيانيه اي صادر کرده تعهد نمودند که در قسمت تطبيق بدون اشکال توافق ماۀ فبروري مساعي مشترک را براه اندازند.

XS
SM
MD
LG