لینک های دسترسی

جنرال ناتو پيش بين افزايش حملات بم در افغانستان.


يک جنرال ارشد ناتو ميگويد احتمال دارد که افغانستان افزايش در تعداد حملات انتحاري و انفجارات بم هاي کنار جاده را از جانب تندروان طالب مشاهده کند.

جنرال دن مک نيل قوماندان ناتو اين حملات را اقدام مذبوحانه خواند. وي گفت اين نشان ميدهد که طالبان قادر نيستند تا در مقابل قواي ناتو مقابله کنند.

اين جنرال عاليرتبۀ ناتو گفت ۳۶ هزار عسکر چندين مليتي حالا نسبت به سال گذشته در موقف بهتري قرار دارند.

سال گذشته حملات تندروان بطور چشمگيري افزايش يافته بود. ماه گذشته عساکر ناتو عملياتي را با چهار هزار عسکر خود آن پيمان و پنج صد عسکر ناتو و يک هزار عسکر افغان ، در جهت تصرف مجدد مناطقي براه انداختند که توسط تندروان درولايت جنوبي هلمند اداره ميشد.

اين قوماندان نظامي ، حملات پيشگيرانه را بحيث يک مشت اولي و محکم تعريف کرد.

XS
SM
MD
LG