لینک های دسترسی

قرار است ايران در کانفرانس بين المللي روي امنيت عراق اشتراک کند


ايران اين مطلب را تائيد کرده که در کانفرانس عمده ايران که درين هفته در مصر دائر ميگردد اشتراک خواهد کرد.

يک نطاق وزارت خارجه ايران ميگويد که منوچهر متکي، وزير خارجه انکشور در کانفرانس دوروزه که در شرم الشيخ مصر دائر ميشود اشتراک مي نمايد.

قبلا مامورين عراقي ميگويند که محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران امروز يکشنبه اين مطلب را تائيد کرد که حکومتش در کانفرانس بين المللي عراق که درين هفته در مصر دائر ميگردد اشتراک خواهد کرد.

کانداليزا رائيس، وزير خارجه امريکا ميگويد که وي ملاقات با متکي را در حاشيه کانفرانس چندين مليتي در مورد عراق بعيد از امکان نمي داند.

خانم رائيس به تلويزيون اي بي سي گفتت که اين کانفرانس در مورد ملاقات ايالات متحده با ايران ينست بلکه در مورد اينست که همسايگان عراق و ديگر جوانب ذيعلاقه چه کاري را انجام داده ميتوانند که ثبات را در عراق ايجاد کنند.

يکي از قواماندانهاي عالي رتبه امريکا در عراق قواي قدس را که با ايران ارتباط دارد متهم ميکند که به صورت مخفيانه با شبکه افراطيون در عراق کمک ميکند.

XS
SM
MD
LG