لینک های دسترسی

Breaking News

يک انفجار قوي، سرويسي مملو از پليس را در شهر کابل منفجر نمود


مقامات محلي ميگويند اين سرويس بجانب اکادمي پوليس در حرکت بوده و تعدادي از پوليس هاي تازه استخدام شده را حمل مينمود.

(عصمت الله دولت زي) رئيس پوليس کابل طي صحبتي تلفني اظهار داشت که حداقل ۲۰ تن کشته شده اند.

دولت زي ميگويد اين انفجار ۲۴ نفر ديگر را هم زخمي نموده است که شامل ۲ جاپاني و يک کوريايي ميباشد که در نزديکي محل حادثه قرار داشتند.

مقامات ديگر تعداد تلفات را بيشتر از ۳۵ تن حساب نموده اند. نتيجۀ اوليۀ تحقيقات پوليس حاکيست که بم در داخل سرويس ترانسپورتي پوليس منفجر داده شده است. ولي بعضي از شاهدان عيني گزارش ميدهند که يک بم گذار انتحاري مظنون را ديده اند که قبل از اين انفجار بزرگ در مرکز شهر کابل، به اين سرويس نزديک شده بود.

شورشيان طالب، مسئوليت حملۀ صبح روز شنبه را بدوش گرفته و ميگويند که بم گذاري انتحاري بود. اگر اين حقيقت داشته باشد، اين پنجمين حملۀ انتحاري در افغانستان طي سه روز اخير است.

اين انفجار بحدي قوي بود که تقريباً در سراسر شهر کابل شنيده شد. شدت انفجار سقف سرويس را از جا کنده و فقط يک اسکلت پيچ خوردۀ ذغال مانند را از خود بجا گذاشته است.

شاهدان ميگويند اجساد کشته شده گان در اطراف محل حادثه و سرکهاي اطراف آن پراگنده شده بود. مجروحين به شفاخانۀ نزديک انتقال داده شدند و داکتران در اين شفاخانه ميگويند که تعداد کشته شده گان شايد بيشتر گردد.

اين حمله يکي از مرگبار ترين حملات در پايتخت افغانستان بعد از برکناري رژيم طالبان در سال ۲۰۰۱ توسط نيروهاي امريکايي ميباشد.

حملات انتحاري هفته هاي قبل ۱۴ کشته و نگراني هاي بيشماري را در مورد وخيم شدن وضع امنيتي در سراسر افغانستان ، ايجاد نموده است.

XS
SM
MD
LG