لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان دو کمپ مهاجرين افغانستان را مسدود ميسازد


ران رد موند نطاق کمشنيري عالي ملل متحد براي مهاجرين از مقامات تقاضا کرد تا کمپ را بصورت صلح آميزي مسدود کنند. در ماه مي، تشدد هنگامي مشتعل گرديد که حکومت سعي کرد که يک کمپ مهاجرين را در جنوب غرب مسدود کند.

ردموند به صداي امريکا گفت که مردم اين کمپ در ايالات بلوچستان و شمالغرب پاکستان در مورد مسدود کردن اين کمپ ها عکس العمل مثبت نشان داده اند.

وي گفت که مهاجريني مربوط اين دو کمپ دو راه دارند، يا اينکه دوباره به کشور شان افغانستان بر گردند و يا هم به يک کمپ ديگر که در يک منطقه مصئون تر پاکستان واقع شده باشد، انتقال داده شوند.

کمشنري عالي ملل متحد در امور مهاجرين ميگويد که جريان مسدود کردن کمپ ها را از نزديک مراقبت خواهد کرد تا مهاجرين به زور به افغانستان فرستاده نشوند.

XS
SM
MD
LG