لینک های دسترسی

کانفرانس بين المللي روم


روزنامه واشنگتن تايمز درايالات متحده در ارتباط به کانفرانس بين المللي روم که در روز هاي دوشنبه و سه شنبه جهت تقويت نظام عدلي افغانستان در پايتخت ايتاليه داير شده بود ميگويد:

کشور هاي کمک دهنده پرداخت ۳۶۰ ميليون دالر را جهت تربيه قضات افغاني، اعمار محابس و تطبيق ساير تدابير قبول کرده اند ، و اين در حاليکه به گفته واشنگتن تايمز ، نگراني ها از رهگذر تلفات اهالي ملکي افغانستان درعمليات قواي ائتلاف برهبري ايالات متحده عليه شورشيان طالبان افزايش يافته است.

پوست بعد از اظهارات ياپ دو هووپ سکيفر سرمنشي ناتو در روم نقل قول کرده که گفته است «ناتو هر آنچه در قدرت دارد بخرچ ميدهد تا از تلفات اهالي ملکي اچتناب بعمل آيد و در باره افراد بيگنائي که در اين عمليات کشته شده اند تحقيقات خواهد کرد.

اظهارات سکيفر متوجه به حادثه اخير در يک ولسوالي ولايت هلمند بوده است که در آن در پايان هفته ، در اثر بمباران ناتو و قواي ائتلاف برهبري ايالات متحده ، ۴۵ تن از اهالي ملکي جان شانرا ازدست دادند.

اسوشييتد پرس در يک گذا رش مزيد از اظهارات سرمنشي ناتو ميگويد که ياپ دو هووپ سکيفر گفته است: «طالبان و ساير افراطيون يک دسته اخلاقي متفاوت از قواي ائتلاف را ميسازند که اشتباهآً و ناخواسته سبب تلفات اهالي ملکي ميگردد.»

اسوشييتت پرس بعد مي گويد که سرمنشي ناتو درحاشيه کانفرانس روم اظهارداشت که« دشمنان ما وارد جمع اهالي ملکي بيگناه ميگردند. ما عمداً کسي را نمي کشيم. آنها مردم را سر مي برند ، مکاتب را به آتش مي کشند ، زنان و کودکان را بقتل ميرسانند در حاليکه براي ناتو کشته شدن هر فرد ملکي يک قتل تعداد زياد است.»

قتل اهالي ملکي در عمليات حربي در افغانستان اين اواخر ، سبب تقاضا ها براي پرداخت جبران پولي براي خانواده هاي قربانيان شده است. هر چند اين امر جز اجندا و يا موضوعات قابل بحث کانفرانس نبوده ، در حاشيه کانفرانس روم مطرح بحث شده است. خانم هالووينسکي، مدير اجرائيي گروه «پيکار سيويک براي قربانيان بيگناه در جنگ» که درکانفرانس روم شرکت داشت گفته است: «ناتو در افغانستان براي اهالي ملکي صدمه ديده از عمليات جنگي آن بايد از عدالت کار گيرد يعني جبران پولي فوري و معاونت کند.

اسوشييت پرس بعد از سخنان رئيس جمهور افغانستان در کانفرانس روم نقل قول کرده که گفته است: «اولويت هاي عاجل شامل معاشات قليل، تهداب و شالوده ضعيف و تربيه و آموزش پرسونل و افراد کاري ميگردد»

مامورين در روم گفته اند برخي از پروژه ها براي تقويه و تحکيم نظام عدلي افغانستان تا چهارسال وقت رادربر ميگيرد. حامد کرزي با اشاره به اثرات منفي فقدان امنيت بر حکومت قانون در کشوراش گفته است «درجائيکه دهشت افگني به خشونت بارترين شکل آن يک واقعه و رويداد تقريباً همه روزه باقي مانده است ، تامين عدالت هنوز فراري و غيرثابت مي نمايد.

و آژانس رويترز در ارتباط به تعداد کشته شدگان افغان در عمليات نظامي ناتو و قواي ائتلاف برهبري ايالات متحده که گفته ميشود تا ۲۳۰ تن ازاهالي ملکي بيگناه در سال اخير کشته شده اند.

از بريد جنرال پيري ويگنز نقل قول کرده که بروز سه شنبه در يک کانفرانس مطبوعاتي در پنتاگون يا وزارت دفاع ايالات متحده گفته است: «براي من مشکل است باور کنم که انسان بتواند در افغانستان يک رقم صحيح تلفات را تصور نمايد.»

جنرال ويگنز گفته است ارقام داده شده در مورد تلفات اهالي ملکي نه تنها غير موثق است ، چه مشکل است در مورد تلفات يک ساحه دور دست يک شمارش مستقلانه کرد، بلکه بعضي از شمارش هاي بعمل آمده ثابت ساخته است که آنچه گفته شده صحت نداشته است.

او بعلاوه گفته است در يکتعداد زياد موارد ما به محلي که ادعا شده افراد ملکي کشته شده اند رفته و بعد دريافته ايم که موضوع صحت نداشته است.

هرطوي باشد موضوع تلفات اهالي ملکي در افغانستنان بطور فزاينده يک موضوع حساس شده است.

و ايشيا تايمز بروز سه شنبه گفته است که از ماه سپتامبر سال قبل تا کنون ، قواي ناتو در افغانسنان بر اسلام آباد فشار وارد کرده است بدان اجازه دهند عمليات گسترده تعقيب داغ را عليه اهداف و پايگاه هاي طالبان و القاعده درداخل پاکستان انجام دهد.

به گفته «ايشيا تايمز» ناتو و طرفداران ايالات متحده اکنون به اين خواسته شان نايل شده اند و بزدوي بر اهداف شان در هر جاهيکه باشد حمله ور خواهند شد.

ايشيا تايمز ميگويد: رئيس جمهور پاکستان پرويز مشرف در اين باره ظرف دو سه روز ديگر بيانيه مهمي را خطابه مهمي را ايراد خواهد کرد.

به گفته اين منبع استخبارات ائتلاف دست کم چهار محل را در وزير ستان شمالي و جنوبي واقع نشاني کرده اند که از آن محلات عمليات طالبان در داخل افغانستان اجرا ميگردد.

ايشيا تايمز ميگويد عمليات در داخل خاک پاکستان عليه طالبان و القاعده شايد مستقلانه ذريعه قواي ناتو و آنهم به احتمال زياد با نيروي هوائي و يا ذريعه قواي پاکستاني به تنهائي و يا مشترک بعمل خواهد آمد.

در هر حال ايالات متحده با تهيه اطلاعات و نشان دادن اهداف قابل حمله ابتکار و اداره عمل را بدست خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG