لینک های دسترسی

Breaking News

تندروان طالب ميگويند که آنان دو آلماني اختطاف شده را بقتل رسانيده اند


شخصي که خود را سخن گويي طالبان معرفي ميدارد از طريق تلفن به خبرنگاران گفت که هر دو گروگان بعد از ظهر شنبه بضرب گلوله کشته شده اند.

زمري بشري، سخن گويي وزارت امور داخلۀ افغانستان ميگويد دولت در تلاش ثابت نمودن اين ادعاي طالبان است.

بشري ميگويد « تا اين لحظه ما نميتوانيم هيچ اعلاميۀ را در مورد کشته شدن کارکنان آلماني توسط طالبان ارائه دهيم.»

وزارت خارجۀ آلمان هم ميگويد که کدام منبع مستقل در تائيد بر اينکه دو گروگان آلماني بقتل رسيده اند را دريافت نداشته اند.

در اوايل روز شنبه (انگيلا مرکل) صدراعظم آلمان اخطاريۀ طالبان را مبني بر خروج نيرو هاي آلماني از افغانستان رد نموده و گفته بود که عساکر آلماني همچنان در افغانستان باقي خواهند ماند.

دو آلماني اختطاف شده که هنوز شناسايي نشده اند، قرار راپور ها هر دو انجنير اند، و بروز چارشنبه با شش افغان همراه شان در خارج از شهر کابل اختطاف شدند.

تندروان طالب همچنان حداقل ۱۸ تن از اهالي کورياي جنوبي را که بروز پنجشنبه اختطاف نموده بودند، در اسارت دارند.

اين گروه مبلغين مسيحيت بين کابل و شهر جنوبي قندهار که از مناطق شديداً تحت نفوذ طالبان است، در حال سفر بودند.

بعد از خلع نمودن رژيم طالبان از قدرت در سال ۲۰۰۱ اين اختطاف دسته جمعي از بيشترين تعداد افراد خارجي است که در افغانستان صورت ميگيرد.

تندروان طالب تهديد نموده اند که اگر کورياي جنوبي به خروج عساکر خود در افغانستان موافقت ننمايند، اين افراد را خواهند کشت.

در حال حاضر سيول در حدود ۲۰۰ فرد غير جنگي در اين کشور دارد و در نظر دارد تا آنان را تا ختم سال جاري بيک منطقۀ ديگر ارسال دارند.

(روه مو) رئيس جمهور کورياي جنوبي طي يک تقاضاي تلويزيوني بروز جمعه، خواهان رهايي مصئون گروگانان گرديده و اصرار ورزيد تا سيول براي رهايي آنان با طالبان صادقانه مذاکره خواهد نمود.

مقامات افغاني ميگويند در حاليکه طالبان در جستجويي راه هاي جديد براي کاهش حمايت از دولت مرکزي تحت حمايت ايالات متحده در افغانستان اند، قضاياي اختطاف بصورت همگاني در حال افزايش ميباشد.

XS
SM
MD
LG