لینک های دسترسی

Breaking News

"قدرت، سياست و خشخاش" مقالۀ در روزنامۀ گارديين


روزنامۀ گاردين چاپ بريتانيا در شمارۀ ۱۸ جولايي خود مقالۀ را تحت عنوان «قدرت، سياست و خشخاش» به قلم (رابرت فوکس) بچاپ رسانيده است.

روزنامه مينويسد که مشکل در مورد آخرين گزارش انتقادي از عمليات نظامي بريتانيه در افغانستان، جانب پارلمان اين کشور بيشتر در مورد تعداد زياد چيزهايکه در افغانستان نادرست ميگذرد و بايد بعمل آيد ميباشد، و اينکه از کنترول بريتانيا، پارلمان و قواي نظامي و افغانستان خارج ميباشد، است.

روزنامه ميگويد که کميتۀ دفاعي مجلس عوام بريتانيا گزارشي مسبوط، عميق و معتدلي را ارائه نموده و در اخير گزارش ارزندۀ را که حال بريتانيه چه ميخواهد انجام دهد، اضافه نموده است.

روزنامۀ گاردين مينويسد که سوالات مشکل اينست که تا چه زماني عمليات هلمند با مخارج کنوني نيروي انساني و وسايل، دوام خواهد يافت؟ چگونه توليدات خشخاش را تخفيف داد و تا چه زماني دولت کابل دوام خواهد نمود؟

(رابرت فوکس) در گاردين مينويسد هر قدر جنگ بيشتر ادامه يابد، مردم بريتانيا تحمل خود را از دست داده و بيشتر به فرستادن فرزندان خود به اين جنگ بي ميل خواهند شد.

و قراريکه کميته در راپور خود ميگويد کشور هاي قليلي از اعضاي ناتو حاضر اند پول و يا عساکر خود را به اين عمليات در افغانستان ارسال دارند، آنان علاقه مند بنظر نميرسند.

گاردين ادامه ميدهد که مشکل بريتانيه چند موضوع است يکي اينکه آنان روي دولت افغانستان و حامد کرزي حساب مينمايند ولي تا سه سال ديگر شايد حامد کرزي رئيس جمهور نباشد و دنياي خارج بايد براي اين موضوع آمادگي گيرد.

مشکل ديگر مبارزه عليه مواد مخدر و کشت خشخاش است که بخوبي پيش نميرود.

نويسنده مضمون منتشره در روزنامۀ گاردين ميگويد کشت خشخاش شايد در هلمند بعمل آيد ولي قاچاق آن در شهر هاي بزرگ چون کابل، قندهار و جلال آباد جريان دارد و قرار گزارشات حتي دولت انتخاب شدۀ افغانستان هم در آن دست دارند.

همچنان منابع اندکي از قدرت، قوماندهي و جلب افراد در ساحاتي که امريکايي ها و ديگر اعضاي ناتو با آنان در گير اند، نبوده و بيشترين حمايت عميق، افراد جذب شده و مهمات جنگي از آنطرف سرحدات از پاکستان و اندکي هم از ايران سر چشمه ميگيرد.

مقاله اضافه ميکند که مسير با ثبات ساختن افغانستان را در اسلام آباد، لاهور و کويته و شايد هم در تهران و قم ميتوان يافت. مقاله در اخير ميگويد قبل از آنکه عملي انجام گيرد بايد (گوردن برون) صدراعظم جديد بريتانيه موقف خود را در افغانستان معلوم نموده و در مورد چگونگي عمليات در افغانستان روشني اندازد.

نشريۀ (جينز) بريتانيه هم مقالۀ را تحت عنوان بر پا خاستن جنگ سالاران در شمال افغانستان بچاپ رسانيده است.

نشريه مينويسد که جريان پر تنش امنيتي در افغانستان يک رونديست که هنوز هم برجايي خود باقيست.

(جينز) ميگويد خشونت در مناطق جنوبي و شرقي اين کشور ميباشد، در حاليکه شمال و غرب افغانستان نسبتاً صلح آميز باقي مانده است. با وجود آنهم از اوايل سال ۲۰۰۷ به تعداد بم گذاري هاي انتحاري، ترور افراد سياسي و برخورد بين گروه هاي مسلح در اين ساحات نسبتاً آرام بيشتر گرديده است.

مقاله ميگويد که بهر حال جاي شکي نيست که جنگجويي در آن مناطق افزايش گرفته است ولي آنچه اين ساحات را بيشتر به بي ثباتي سوق ميدهد موجوديت جنگ سالاران منطقوي و قوماندانان خورد رتبه است.

اين گروه ها با داشتن سلاح و عساکر شخصي، براي دولت مرکزي افغانستان تهديدي عمده ميباشند. مقاله ميگويد که يکي از اين اشخاص که نقش رهبري را در عمليات عليۀ دولت و نيرو هاي خارجي در شمال افغانستان بر عهده گرفته است و در حال حاضر در کوهستان هاي ساحۀ شمال شرقي افغانستان نزديک به پاکستان خود را مخفي نموده است.

گلبدين حکمت يار، صدراعظم اسبق دورۀ مجاهدين است که بصورت منظم پيامهاي براي قوماندان هاي مجاهدين اسبق در آن ولايات ميفرستد تا با وي ملحق گردند.

نشريه بعد در مورد گذشتۀ حکمت يار به تفصيل ياد نموده و در اخير ميگويد وي چندين کمپ تعليماتي تندروان افراطي را در داخل افغانستان مي چرخاند و يکي از پيشگامان در فرستادن جنگجويان در ديگر مبارزات اسلامي ميباشد.

XS
SM
MD
LG