لینک های دسترسی

Breaking News

برخي از واقعات عمدۀ جهان در سال هاي متعدد ماه اکتوبر


بتاريخ دهم سپتمبر سال ۱۹۳۹ کانادا با اعلان جنگ عليه جرمني با برتانيه و فرانسه پيوست.

در همين روز در سال ۱۹۴۲ فرانکلين روزولت رئيس جمهور وقت اقداماتيرا که اروپا و سائر کشورهاي جهاني شروع نموده بودند دنبال نموده در ايالات متحده نفت را جيره بندي کرد. اين جزئي از اقدامات اين کشور در زمان جنگ جهاني بود.

در دهم ماه سپتمبر سال ۱۹۵۴ عملۀ نجات فرانسوي در شهر اورليانزڤيل الجزاير که بعد از وقوع يک زلزلۀ قوي، تلفات راتخمين مينمودند اعلان کردند که تعداد تلفات به بيش از يکهزار رسيده است. اما واضح بود که اين تعداد درروزهاي بعدي بيشتر خواهد گرديد چون عملۀ نجات هنوز به سه قريه دران نزديکي ها که تمام اماکن مسکوني کاملاً از بين رفته است، نرسيده اند. بسياري از اماکني که باقي مانده غير مسئون اعلان گرديد.

در همين روز در سال ۱۹۲۲ وزارت خزاين ايالات متحده مقدار پوليکه به تناسب نفوس در چلند بود اعلان نمود که ۳۹ دالر و ۹۳ سنت في نفر محاسبه شده بود که بمقايسۀ سال پيش که ۴۲ دالر و ۹۹ سنت بود خيلي پائين است. مقدار پوليکه در چلند بود ۴ مليارد و ۳۹۳ مليون و ۵۰۶ هزار و ۹۲۷ دالر بود.

و نفوس ايالات متحده دران سال ۱۱۰ مليون ۱۷ هزار نفر بود. امروز در حدود ۷۰۰ مليار دالر در چلند بوده و نفوس فعلي ايالات متحده ۳۰۱ مليون و ۱۳۹ هزار ۹۴۷ نفر است.

در دهم ماه سپتمبر سال ۱۹۷۷ آخرين مرديکه در فرانسه با گيلوتين يا ماشين سر بري کشته شد يک مهاجر قاتل تونسي بود.

در همين روز در سال ۱۹۷۶ دو طيارۀ جت مسافربري در فضاي شهر زگريب يوگوسلاويا به سبب اشتباه کنترولر هاي هوائي تصادم نموده ۱۷۶ نفر درين واقعه جانشان را از دست داد. يکي ازين طيارات پرواز شماره ۴۷۶ شرکت هواپيمائي برتانيه بود.

و در دهم ماه سپتمبر سال ۲۰۰۲ کشور سويس به عضويت سازمان ملل داخل گرديد.

------------------------------------------

بتاريخ دوم ماه اکتوبر سال ۱۹۴۲ در جنگ جهاني دوم ارتش سرخ شوروي در شهر ستالنگراد به حملۀ متقابله بر عليه عساکر جرمني پرداخته جنگهاي خانه به خانه شروع گرديد.

در عين زمان حملات متقابله در بيرون شهر نيز ادامه يافت که با سوق دادن تعدادي زياد طيارات شوروي به ميدان جنگ طيارات جنگي بيشتر جرمني تلف گرديد.

در همين روز در سال ۱۹۴۴ طغيان شورشيان پولندي برعليه قواي نازيها، با تسليم شدن يک تعداد محدود از شورشياني که زنده مانده بودند، بپايان رسيد.

در ماه اکتوبر سال ۱۹۴۹ پنجصد هزار کارگران صنايع آهن که عضو اتحاديۀ کارگري بودند در هاي فابريکات ذوب آهن و پولاد را با درخواست بهتر شدن تقاعدي و وضع کاري و معاش بهتر سروع گرديد و آنها به ۴۰۰ هزار کارگر معادن ذغال سنگ پيوستند که به اين ترتيب تعداد کارگراني که دست به اعتصاب زدند به بيش از يک مليون تن رسيد.

در همين روز در سال ۱۹۶۳ توفان بحري بزرگ بنام فلورا در کشورهاي هايتي، کيوبا و ترينادات توباگو سبب کشته شدن شش هزار نفر گرديد.

اين توفان از نگاه خسارات مالي و جاني يکي از شديد ترين توفانهاي بحري در تاريخ قلمداد گرديده است.

در اکتوبر سال ۱۹۶۷ ثورگود مارشال بحيث اولين عضو امريکائي افريقائي الاصل محکمۀ عالي ايالات متحد حلف وفاداري ياد نمود.

بتاريخ دوم اکتوبر سال ۱۹۸۵ توده هاي جوانان سياه پوست اوباش در شهرهاي لندن و ليورپول با پوليس به برخوردهاي شان ادامه داده و در مناطقي که تشنجات نژادي زياد بود با پوليس محلي در گير شدند.

اين جوانان بم هاي بنزيني ساخته در سوختاندن دکانهاي منطقه ازان بطور کسترده استفاده نمودند.

XS
SM
MD
LG