لینک های دسترسی

Breaking News

مشرف وعده داده است که انتخابات پارلماني به تاريخ ۹ ماه جنوری برگذار خواهد شد


پرويز مشرف رئيس، جمهور پاکستان وعده داده است که انتخابات پارلماني در پاکستان به تاريخ ۹ ماه جنوري برگذار خواهد شد.

آقاي مشرف همچنان قول داده که بعد از معتبر خوانده شدن انتخاب شدنش برياست جمهوري پاکستان از جانب محکمه عالي، از عهده رهبري قواي نظامي پاکستان استعفي خواهد داد.

اما آقاي مشرف حاضر نيست تاريخي را براي رفع مقررات حالت اضطرار در پاکستان تعين کند.

کانداليزا رايس وزير خارجه ايالات متحده در تبصره خود چنين گفت:" عکس العمل من اين است که در اينجا دو عنصر مثبت وجود دارد و آن اينکه انتخابات پارلماني داير و بسيار زود داير خواهد شد و همچنان اينکه رئيس جمهور پرويز مشرف اظهار داشته که لباس نظامي خود را از تن خواهد کشيد. اين دو عنصر براي قرار دادن مجدد پاکستان در طريق ديموکراسي امر اساسي بوده است. آشکار است که ما همچنان اين را تشويق مي کنيم که حالت اضطرار بايد مرفوع وبه زود ترين وقت ممکن مرفوع ساخته شود."

خانم رايس گفت: "راه به جانب انکشاف ديموکراتيک ، صاف و هموار نيست ، اما پاکستان در آن جهت پيشرفت کرده است: پاکستان کشوري است که از سال ۱۹۹۹ و کودتاي نظامي ببعد راه طويلي را پيموده است."

از سال ۲۰۰۱ بدين سو ، که پاکستان تعهد سپرد سعي خواهد کرد دهشت افگني را ريشه کن سازد ، پاکستان راه درازي را پيموده است، و اما وضع جاري يک وضع بي عيب نيست و هعيچ کس هم چنان نخواهد گفت.

"راي کمک به پاکستان براي داير کردن انتخابات ، ايالات متحده براي آموزش راي دهندگان ، انکشاف حزب سياسي، درج کمپيوتر نمودن فهرست اسماي انتخاباتي، تربيه و آموزش افراد موظف به نظارت از راي دهي وناظرين انتخاباتي، وجوهي را فراهم ساخته است."

قرار است ناظرين مستقل انتخابات در ماه جاري به پاکستان مواصلت کنند.

ايالات متحده فعاليت هاي آموزشي خبرنگاران پاکستاني را در زمينه گذارش از انتخابات انجام داده است و کميسون انتخاباتي پاکستان، با کمک ايالات متحده، فهرست اسماي راي دهندگان کشور را در صفحه انترنت کمپيوتر انجام ميدهد.

ان پترسن سفير ايالات متحده در پاکستان گفت: "هدف، کمک به پاکستان در تدوير انتخابات آزاد ، عادلانه و قابل اعتبار است که درآن مردم بتوانند رهبران خودشان را انتخاب کنند.

" سفير پترسن افزود: "براي اينکه انتخابات موثق باشد، رهبران احزب مخالف سياسي و کارمندان حزبي شان بايد از زندان و يابازداشت در منزل رها گردند و منابع جمعي خبري بايد آزاد باشند در موارد حوادث گذارش دهند و نظريات و افکارشانرا با مردم در ميان بگذارند."

XS
SM
MD
LG