لینک های دسترسی

Breaking News

وزارت دفاع ايالات متحده: بحث بر يک سلسله افکار در مساعي جديد جهت جلب همکاري رهبران قبايل هنوز در سطح پایین قرار دارد


وزارت دفاع ايالات متحده ميگويد: بحث بر يک سلسله افکار و نظريات در يک مساعي جديد جهت جلب همکاري رهبران قبايل در مبارزه عليه دهشت افگنان طالب و القاعده هنوز به سطح يک سند اوليه و کدر اداري پائين مطرح بوده است.

و هنوز از مطرح شدن جدي در سطح بالائي بسيار بدور است که روزنامه نيويارک تايمز از آن سند در گذارش روز دوشنبه خود نقل قول کرده است.

ال پسين، خبرنگار صداي امريکا، در مورد از وزارت دفاع در گذارشي مینوسد:

جيوف موريا، منشي مطبوعاتي وزارت دفاع ايالات، متحده ميگويد: مفکوره شامل ساختن روساي قبايل پشتون پاکستان در مباره عليه القاعده از يک مسافرت و بازديد امير البحر«ايريک اولسن» رئيس «قوماتداني عمليات خاص ايالات متحده» به پاکستان نشات کرده است.

امير البحر اولسن، برجسته ترين مامور دفاعي، در سعي براي تزئيد همکاري هاي بين المللي در مبارزه جهاني عليه دهشت افگني و تشديد و تقويه ظرفيت و توانائي دول متحد ايالات متحده، در اين راستا است.

او میگوید: «امير البحر اولسن به آنجا مسافرت کرد، با پاکستاني ها ملاقات نمود و هرد و جانب آرزومند فکر و طرح راه های بودند که از آن همکاری بيشتر بدست آيد. تمام موضوع فقط همان بود.»

موريل ميگويد: مامورين «اولسن» در قوماندانی عمليات خاص، بعضي نظريات و افکار را انکشاف دادند و روزنامه نيويارک تايمز ميگويد همان نظريات و افکار بود که اينک در بين متخصصين خارج وزارت دفاع مطرح ساخته شده است.

اما موريل ميگويد مفکوره جلب همکاري هاي روسای قبايل، مورد تائييد و حمايت امير البحر اولسن و يا کدام شخص ديگر، قرار نگرفته است.

او گفت: «همه اين چيز هائيکه تا کنون در اين مورد نگاشته شده است حتی به خود او در سطح بالائی برگردانيده نشده است، چه رسد به پنتاگون يا وزارت خانه ای که او در آن کارميکند.»

معهذا در عين زمان موريل مساعی وزارت دفاع را برای توسعه و گسترش قوای سرحدی که افراد آن در خود محلات سرحدی بين پاکستان و افغانستان جلب و استخدام ميشوند، تصديق ميکند.

موريل ميگويد اين مساعي قبلاً در شروع سال جاری با اختصاص دادن يک وجه ۵۲ ميليون دالري شروع شد و وزارت دفاع ميخواهد بودجه آنرا در سال بعد به ۹۷ ميليون دالر ازدياد بخشد.

موريل ميگويد پروگرام تقويه قوای سرحدی تمرينات و تجهيزات را براي قوای سرحدی فراهم ميسازد، اما نه سلاح ها و يا مهمات را.

اين پروگرام همچنان ميزان حمايت از مساعی براي توسعه افراد آن قواه را تقويه ميبخشد. توجه به قواي محلی در پاکستان بدنبال مشاهدات مساعی موفقيت آميز ايالات متحده در غرب عراق در شامل ساختن رهبران قبايلي محلي در جنگ عليه القاعده مطرح شد.

عناصر وابسته به القاعده در ساحات غربی و همسرحد با افغانستان عمليات دارند. بمانند عراق دهشت افگنان تا کنون با حمايت و همکاري قبايل محلي فعاليت کرده اند و بمانند عراق ايالات متحده اميدوار است رهبران قبايلي پاکستان منبعد عليه دهشت افگنان عمل کنند.

XS
SM
MD
LG