لینک های دسترسی

در مورد اعزام قواي پيادۀ بحريۀ امريکا به افغانستان تا بحال تصميمي اتخاذ نشده است.


يک صاحب منصب ارشد قواي نظامي ايالات متحده ميگويد رابرت گيتس، وزير دفاع تا بحال تصميم نگرفته که آيا درخواست عساکر اضافي ايالات متحده به افغانستان را منظور نمايد يانه.

ادميرال مايکل ملن، رئيس لوي درستيزهاي قواي مسلح ايالات متحده ميگويد او در مباحثات روز جمعه با رابرت گيتس و ساير مامورين ارشد نظامي روي اين پيشنهاد، اشتراک داشت. ادميرال ملن ميگويد جنرال دن مک نيل، جنرال امريکائي مسؤل قواي ناتو در افغانستان نيز درين جلسه اشتراک داشت.

قوماندان هاي ايالات متحده در افغانستان درخواست کرده اند که سه هزار عسکر بيشتر قواي پيادۀ بحريه براي هفت ماه به افغانستان اعزام گردند.

ادميرال ملن گفت اميدوار است که قادر به ارسال اين عساکر باشد. اما او ميگويد رهبران ارشد نظامي در مورد فشار بيش از حد بر قواي زميني که بخاطر عمليات عراق و افغانستان تحت فشار قرار داشته اند، نگراني دارند.

قوماندان ها در افغانستان بعد ازان خواستار عساکر بيشتر شدند که متحدين ناتو نتوانستند کمبود ۷۵۰۰ عسکر براي قواي مشترک بين المللي در افغانستان را مرفوع سازند.

مقامات افغاني ازين پيشنهاد استقبال کرده ميگويند قواي اضافي در عمليات ضد دهشت افگني ممد واقع خواهند شد.

اما ظاهر عظيمي نطاق وزارت دفاع افغانستان گفت بهترين راه در دراز مدت تقويه و تربيۀ اردوي ملي افغانستان ميباشد.

XS
SM
MD
LG