لینک های دسترسی

راي دهندگان سربستان در انتخابات رياست جمهوري آن کشور اشتراک کردند.


راي دهندگان در سربستان امروز بعد از مبارزات شديد انتخاباتی بین یک رئیس جمهور برحال طرفدار غرب و يک رقيب مليت پرست افراطي رئيس جمهور کشور شان را انتخاب ميکنند.

گزارش هاي وسايل نشراتي نشان ميدهد که در پنج ساعت اول راي گيري، ۲۱ فيصد شش مليون و ۷۰۰ نفري که واجد شرايط راي گيري هستند، راي داده اند.

اين انتخابات در حالي براه افتاده که زلايت جدا شدۀ کوسوڤو براي اعلام استقلال احتمالاً تا چند هفتۀ ديگر، آمادگي ميگيرند.

بوريس تاديچ، رئيس جمهور برحال و توميشلاڤ نيکوليچ مليت پرست افراطي رقيب او هردو مخالف جنبش استقلال طلب اکثريت آلباني نژاد کوسوڤو هستند. هردو شخصيت در مورد مناسبات نزديکتر با اتحاديۀ اروپائي سخن زده اند.

همه پرسي هاي قبل از انتخابات نشان ميداد که نيکوليچ بر تاديچ سبقت خيلي کمي دارد ولي اين سبقت باندازه اي نيست که از دور دوم انتخابات، بتاريخ سوم فبروري جلوگيري نمايد. هفت کانديد ديگر نيز دريم کسابقه اشتراک دارند.، در انتخابات دور دوم بتاريخ سوم فبروري مقابل خواهد شد.

تازه ترين همه پرسي نشان ميدهد که دو پيشتاز دوش بدوش هم پيش ميروند.

دو کانديد پيشتاز، هردو مخالف استقلال ولايت کوسوڤو هستند که از سال ۱۹۹۹ باينطرف توسط ملل متحد اداره ميشود. توقع ميرود اکثريت آلباني نژاد کوسوڤو در هفته هاي آينده استقلال شان را اعلام نمايند.

XS
SM
MD
LG