لینک های دسترسی

صدراعظم جاپان هدف جهاني را براي استفادۀ مناسب از انرژي پيشنهاد کرد.


ياسوو فوکودا، صدراعظم جاپان پيشنهاد کرده است که کفايت انرژي تا سال ۲۰۲۰ بمقياس ۳۰٪ تقويه گردد.

آقاي فوکودا در محضر کنفرانس اقتصاد جهاني در شهر داڤوس سويس گفت جاپان به پيشبرد تعيين هدف کاهش تصاعد همۀ گازهاي گرم کنندۀ اقليم، متعهد ميباشد. او از ايالات متحده، هند و چين تقاضا کرد تا در قسمت مقابله با تاثيرات گرم شدن اقليم کمک کنند.

رهبر جاپان همچنان باين کنفرانس در مورد خطر روزافزون به اقتصاد جهاني د رقبال افزايش بيسابقۀ قيم نفت و بحران قروض خريداري خانه در ايالات متحده، هشدار داد. او گفت بدبيني بي اندازه لازم نيست، ولي تقاضا نمود که رهبران جهان به بحران هاي اخير پاسخ سريع بدهند.

دومينيک شتروس کان، رئيس صندوق وجهي بين المللي نيز در بيانيۀ امروزي اش در محضر کنفرانس خواستار پاسخ جدي بمنظور مقابله با خطر رکود اقتصادي در ايالات متحده و بطي شدن رشد جهاني شد.

XS
SM
MD
LG