لینک های دسترسی

اش دون، اسم خود را از جمع کانديدان برون کرد


په دي اش دونPaddy Ashdown ، دپلومات سابقه دار برتانيه، اسم خود را از جملۀ کانديدان نمايندۀ با صلاحيت ملل متحد براي افغانستان برون کرده است.

مقامات افغاني اشاره کرده اند که آنها جنرال جان مکال قوماندان برتانوي ناتو را ترجيح ميدهند. انتظار ميرود جنرال مکال مساعي ملل متحد، ناتو و اتحاديۀ اروپائي را در افغانستان هم آهنگ سازد.

اشدون يک عهدۀ مشابه را منحيث اداره کنندۀ بين المللي در بوسنيا بدوش داشت. او قدرت داشت که مقامات عاليرتبه را برکنار سازد و ميتوانست قوانين را وضع و باطل سازد.

انتظار نميرود که اين نماينده براي افغانستان چنان قدرتي داشته باشد.

در عين زمان، پوليس در جنوب افغانستان در جستجوي يک کارمند امريکائي يک ادارۀ کمک دهنده است که بروز شنبه اختطاف شده بود.

سدني مسل Sidney Misalخانم ۴۹ساله، که از سال ۲۰۰۲ باينطرف در قندهار سکونت داشت، همراه با رانندۀ افغانش در راۀ رفتن بطرف دفترش ربوده شد.

XS
SM
MD
LG