لینک های دسترسی

اعتراض زنان در قندهار بخاطر اختطاف يک زن امريکايی


در حدود ۵۰۰ زن افغان در يک مظاهرۀ نادر در ولايت قندهار جمع شده اند و آزادی يک کارمند زن مربوط يک مؤسسۀ خيريۀ امريکايی را که روز شنبه اختطاف شد، تقاضا ميدارند.

اين زنان از شوراي علمای قندهار و رهبران حکومت تقاضا کرده اند تا اختطاف خانم کد ميزل ۴۹ ساله و رانندۀ او را در آن شهر محکوم کنند.

آنها گفته اند که ميزل در مکتب عالی آن محل درس ميداد و زنان قندهار را در زمينۀ فروش دستدوزی های شان کمک ميکرد.

ميزل از سال ۲۰۰۲ در آن شهر زندگی و بزبان محلي آن ولايت يعني پشتو، صحبت ميکرد. مقامات محلی و سازمان غير حکومتي (بنياد انکشاف زندگی روستايی آسيايی) که خانم ميزل را استخدام کرده ، ميگويند هيچ گروهي مسئوليت اختطاف ميزل را متقبل نشده است.

در سال گذشته چند شهروند غربي بشمول دو کارمند جرمني و يک گروه رضا کار مسيحي کوريا ي جنوبي در افغانستان اختطاف شده بودند.

XS
SM
MD
LG