لینک های دسترسی

ملل متحد ماموريت در افغانستان را تمديد نموده و تقويه کرده است.


شوراي امنيت ملل متحد بتوافق آرا موافقه نموده تا ماموريت ملل متحد را در افغانستان براي يک سال ديگر تمديد کند.

اين ارگان ۱۵ عضوي امروز قطعنامه اي را تصويب کرد که همچنان در صدد تقويۀ انسجام با قواي تحت رهبري ناتو در جنگ عليۀ طالبان ميشود که مجددًَا ظهور نموده است.

تمديد اين ماموريت به کاي هايدي دپلومات نارويژي، نمايندۀ خاص جديد ملل متحد صلاحيت ميدهد تا مساعدت کمک دهندگان بين المللي را به حکومت افغانستان انسجام بدهد.

در عين زمان، در جنوب افغانستان يک فرد پوليس افغانستان در جريان تبادلۀ آتش بين عساکر برتانوي و افراد پوليسي که در لشکرگاه، مرکز ولايت هلمند گزمه ميکردند، بقتل رسيده است.

مقامات افغاني ميگويند عساکر برتانوي بر افراد پوليس گلوله باري کردند. اين واقعه تحت تحقيق قرار دارد.

XS
SM
MD
LG