لینک های دسترسی

وزارت خارجۀ ايالات متحده از يوگندا و شورشيان آن خواستار شد تا توافق صلح را تکميل کنند.


وزارت خارجۀ ايالات متحده از يوگندا و شورشيان اردوي مقاومت تقاضا کرده تا توافق صلح را جهت خاتمه بخشيدن به جنگ ۲۲ ساله تکميل کنند.

بيانيه اي که بروز جمعه صادر شد حاکيست که مساعي اخير صلح بهترين فرصت را جهت ختم منازعه اي که باهالي صدمات جدي وارد کرده و منطقه را بي ثبات ساخته، ايجاد نموده است.

هفتۀ گذشته مقامات در يوگندا گفتند بعقيدۀ آنها جوزف کوني، رهبر شورشيان قواي خود را به جمهوريت افريقاي مرکزي انتقال داده در مورد اينکه توافق صلح را در ماۀ جاري امضا نمايد نگراني ايجاد کرده است.

يوگندا به جوزف کوني تا تاريخ ۲۸ مارچ وقت داده تا توافق را امضا نمايد. توافق آتش بس دران روز منقضي ميگردد.

شورشيان گفته اند توافق را امضا نخواهند کرد مگر اينکه اتهامات جنائي عليۀ رهبران شان توسط محکمۀ جنائي بين المللي فسخ گردد.

XS
SM
MD
LG