لینک های دسترسی

عمليات ناتو در افغانستان، موضوع عمده بحث جلسه سران ناتو در بخارست


در ماه هاي خير در مورد اوضاع افغانستان گذارش هاي تلخ داده شده و گفته شده است هرگاه ناتو خود را در افغانسنان به اصطلاح "جمع و جور" نکند و عساکر بيشتر را به آن کشور نفرستد، این سازمان عواقب بدی خواهد داشت.

در کانفرانس سران ناتو در بخارست، موضوع عمليات ناتو در افغانستان يک مسئله عمده خواهد بود.

جيمس اپاتوراي، سخنگوي ناتو در مصاحبه با صداي امريکا گفت انتظار ميرود اعضاي ناتو تعهد دراز مدت شانرا به عمليات در افغانستنان مجدداً ابراز و تایید کرده و بر اهمیت شامل ساختن افغانها و جامعه بين المللي در اين عمليات، تاکيد کنند.

او میگوید: "ناتو در افغانستان تنها نيست. ما نبايد در افغانستان تنها باشيم و ما به تنهائي نمي توانيم راه حلی در افغانستان فراهم سازيم. ما احتياج به ملل متحد داريم.

ما به اتحاديه اروپا ضرورت داريم. ما به بانک جهاني ضرورت داريم، و ما به کمک افغانها احتياج داريم تا سعي بيشتر کنند. همه ما، در مجموع، ضرورت داريم يکجا کار کنيم.

برخورد همه جانبه ما آن خواهد بود که به افغانستان در یک چوکات منطقي بنگريم. که اين مستلزم روابط با پاکستان و تعميق روابط با حکومت جديد پاکستان در سير پيشرفت ما خواهد بود."

اپاتورای، سخنگوي ناتو از اعلا ميه موتقه فرانسه، مبني بر اينکه عساکر بيشتر خود را به افغانستان خواهد فرستاد، استقبال نمود.

جلسه سران ناتو در بخارست بر توسعه و گسترش ناتو و اينکه کدام کشور ها شامل آن گردند و کدام يک از آنها اشاره مثبت براي آغاز عمليه شموليت رسمي را ببينند، عطف توجه خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG