لینک های دسترسی

بم کنار جاده دو نفر را در شرق افغانستان هلاک ساخت


اين انفجار امروز در خارج شهر خوست وقتي رخ داد که اين دو مامور پوليس بسوي محل کار شان روان بودند.

اين تازه ترين از يک سلسله حملات بر مامورين پوليس در افغانستان بود. شورشيان طالب اکثراً قواي پوليس را که نسبت به اردوي ملي که تعليمات و تجهيزات بيشتر دارد، آسيب پذيرتر ميباشد، هدف قرار ميدهند.

تندروان در منطقۀ شرقي افغانستان فعال بوده و از سرحدي که محافظت زياد نميشود براي انتقال افراد و تجهيزات شان استفاده ميکنند.

ايالات متحده ميگويد که جنگجويان طالب از منطقۀ قبايلي پاکستان منحيث يک پناهگاه براي حمله بر قلمرو افغانستان و پاکستان استفاده ميکنند.

همچنان، عساکر ایالات متحده در ولایت جنوبی خوست به تلاشی منازل بمنظور استقرار امنیت در منطقه میپردازند.

عساکر قوای شماره 101 هوایی ایالات متحده در ناحیه مندوزی مربوط ولایت خوست در شرق افغانستان درحال گزمه و حفظ امنیت منطقه قرار دارند.

د گرمن شین اورافسکی قوماندان قوای 101 هوایی امریکا میگوید: "ما صرف ساحه را بررسی و خانه های اطراف آنرا تلاشی میکنیم تا ببینیم که آیا چیزی مظنون در منطقه وجود دارد. همچنین در تامین امنیت در منطقه کمک میکنیم."

دگرمن شین اورافسکی به اسوشیتدپرس گفته است آنها منازل را مورد تلاشی قرار میدهند تا عساکر امریکا در افغانستان که اکنون به 32 هزار و بلندترین تعداد قوای امریکا درین کشور را از سال 2001 و سقوط طالبان تشکیل میدهد، امنیت را تامین کرده و کوچکترین نشانه های از مظنونین را دریافت و درج نمایند.

دگر اورافسکی علاوه میکند: "آنان بر تکه های کاغذی که دست شان به آن خورده است، رنگ میپاشند و اگر رنگ آن تغیر کند از روی همین شواهد مظنونین را تشخیص داده میتوانیم که آنها به مواد منفجره دست زده اند.

پس به همین لحاظ افراد ما بدست مردم منطقه این مواد را می پاشند تا شواهدی بدست آید. آنها همچنان چشمهای مردم را معاینه کرده و شکل شبکیه ای چشم شان را در سیستم درج میکنند تا بعدا اگر ضرورت افتد که با آن شخص تماس بگیریم، از روی نمونه های گرفته شده، ما با آنها تماس حاصل میکینم."

قوماندان عالیرتبه امریکا در افغانستان، خواستار اعزام سه دسته عساکر بیشتر که حدود هفت هزار و پنجصد عسکر میباشد، گردیده است. و وزارت دفاع ایالات متحده متعهد شده است که در سال آینده عساکر بیشتر ایالات متحده به افغانستان اعزام خواهد گردید.

متعاقب سال 2001 و از بین رفتن طالبان، ایالات متحده تعداد کمتر از ده هزار سرباز خود را در افغانستان دارد که در جنگهای شدید مناطق جنوبی حضور نداشتند؛ اما بر تعداد عساکر در ظرف دو سال اخیر با افزایش خشونتها، اضافه شده است.

برعکس عراق که در آن اکثریت عساکر امریکایی حضور دارند، از جمع چهل کشوریکه عساکر شان در افغانستان نصف قوای نظامی را تامین میکند، در جنگهای شدید فقط قوای برتانیه، کانادا و سربازان هالند شامل میباشند.

سال گذشته افغانستان شاهد خونین ترین جنگها از 2001 بدینسو بود. ملل متحد میگوید بیش از هشت هزار نفر که شامل بیش از یکهزار و پنجصد تن مردم ملکی میباشد، طی این خشونتها جان شانرا از دست داده اند.

به اساس گفته ای یکی از جنرالهای عالیرتبه ای امریکا، خشونت در افغانستان با هدف قرار گرفتن پولیس و طرحهای انکشافی توسط شورشیان ممکن است امسال بیشتر باشد.

XS
SM
MD
LG