لینک های دسترسی

Breaking News

کمک بکشور طوفان زدۀ برما به آهستگی ميرسد


يک طيارۀ حمل و نقل حامل مواد امدادي که توسط کميتۀ بين المللي صليب سرخ به کرايه گرفته شده، به رنگون مواصلت کرد.

يک بيانيۀ کميتۀ بين المللي صليب سرخ حاکيست که اين طياره حامل مواد طبي براي تقريباً ده هزار نفر و يک دستگاۀ تصفيۀ آب آشاميدني است ولي يک قايق حامل کمک صليب سرخ در منطقۀ مصيبت زده غرق شد.

جهان بيش از ۱۰۰ مليون دالر کمک تعهد کرده ولي رهبران نظامي کمک عاجل مواد غذائي را در ميدان هوائي قيد کرده، صدور ويزه را براي متخصصين خارجي بتعويق انداخته و اصرار ميورزند که همۀ کمک را خود قواي نظامي توزيع نمايند.

تلويزيون دولتي برما ميگويد تعداد تلفات توفان بحري نرگس به بيش از ۲۸ هزار نفر رسيده و ۳۷ هزار نفر ديگر مفقودالاثر گزارش داده شده اند.

بعضي از گروه هاي کمک دهنده ميگويند تعداد تلفات شايد از ۱۰۰ هزار نفر تجاوز کند.

XS
SM
MD
LG