لینک های دسترسی

در روز نامه ها: پاکستان ميخواهد عبور از سرحدات را متوقف سازد


مطالبی از روزنامهاي مشيگن نيوز در ايالات متحده و ديلي نيوز از پاکستان:

در استحکام قومانداني امنيتي افغان تحت رهبري ناتو در مناطق جنوب افغانستان پيشرفت هاي مهمي روي داده است. اين سخنان را قوماندان مناطق مذکور به خبرنگاران سايت هاي انترنتي در يک کانفرانس تلفوني بروز ششم جون بيان داشت.

ثوماس مککراث دگرمن قواي بحريۀ ايالات متحده گفت در مبارزه عليه شورشيان اين مسئله مهم است که ياد آور شويم که قوۀ دست داشته را تقويه نموده ازان بوجه احسن استفاده نموده و وجوهي را که براي باز سازي داشته ايم ازان استفاده نموده و روابط خود را مردم عامه از راه کمک و اعمار مجدد قايم نمائيم.

قومانداني مذکور مسئوليت امنيتي ولايات پر آشوب جنوب بشمول اروزگان، زابل، قندهارو هلمند را بعهده دارد. دگرمن مگگراث يه در قندهار مستقر است مسئوليت مشق و تمرين قواي امنيتي افغانرا بعهده دارد و او شخص کليدي در مشورت اين قوا است که پيشرفت در مسائل امنيتي پوليس و اردو مسئول زحمت کشي هاي او ميباشد.

فرستادن کندک نمبر دوم، غند هفت قواي پيادۀ بحريه به منطقه من حيث مربيون پوليس ملي افغان مستلزم قرار گاه هاي براي فعاليت هاي آنها بود. تا بحال ۱۴ مرکز اوپراتيفي اعمار گرديده است.

آقاي مککراث گفت اين قوا آمادۀ فعاليت است. آنها سال گذشته مسئوليت تعليم قواي امنيتي عراق را بعهده داشتند و آنها با تجارب فوق العاده به آنجا آمده اند. آنها در منطقۀ قندهار يک تحرک را بوجود آورده است.

دگرمن مککراث گفت خدمات آنها با تربيۀ قواي امنيتي افغان نمي انجامد. ما ميخواهيم قواي پوليس را نيز تربيه نمائيم و بمردم نشان دهيم که ما در منطقه امنيت آورده و به منطقه ثبات بياوريم. ما راه ها را قير خواهيم نمود، چه ها را حفر خواهيم کرد، تخم هاي بذري و سامان مورد نياز دهاقين رافراهم خواهيم کرد. اين چيزها يگانه راه ايجاد روابط با مردم است.

مککارث گفت در حدود دو مليون دالر را به پروژه هاي اعمار مکاتب، دارالايتام ها، سيستم هاي آبياري، حفر چاه ها، انکشاف اجتماعي بمصرف رسانيده است وپروژه هائي به ارزش ششصد هزار دالرامريکائي در جريان اعمار است که تلاشهاي يکسال گذشته به ثمره دادن شروع نموده است.

او گفت قسمت اين پروژه ها مربوط زراعت است که براي دوام زندگي روستائي اساس عمده بشمار ميرود. مردم درين مناطق روستائي از منابع کم استفادۀ اعظمي مينمايند و اين مسئله نهايت مهم است که درين راه کمک تأمين گردد. ما درجريان زمستان بيش از ۲۰۰ تن گندم بذري را بمردم تقسيم نموديم و در حال حاضر در اکثر مناطق گندم کشت گرديده است.

مککارث گفت بمن گفته شده که قيمت گندم امسال بيشتر از قيمت ترياک است و اين يک خوشبختي ما محسوب ميگردد.

اين قوماندان علاوه نمود پروگرام خريداري دوبارۀ سلاح از مردم ادامه دارو قومانداني به کسانيکه در مورد ذخاير سلاح، مواد منفجره و قواي دشمن معلومات مفيدي را تأمين مينمايند، مکافات قابل ملاحظه اي ميپردازد.

ازهمه مهمتر قواي مذکور در اعمار قابليتها و اطمينان در قواي امنيتي افغان نقش ارزنده اي را بازي مينمايد.

روزنامۀ ديلي تايمز چاپ پاکستان گزارش داده است که سيد يوسف رضا گيلاني صدراعظم پاکستان گفته است يک افغانستان با ثبات، به نفع پاکستان خواهد بود.

او اين سخنان را به هيئت هشت نفري افغاني در دفتر سکرتريت صدارت بيان داشت. او گفت پاکستان بمناسبات دوستانه با کابل ارزش قايل است و ميخواهد آنرا تقويه بخشد. اين هيئت افغاني به سلسلۀ مذاکرات پارلماني بين دو کشور به پاکستان سفر نموده اند. صدر اعظم پاکستان گفت مذاکرات پارلماني براي تعميق علايق دوجانبۀ هردو کشور ممد واقع خواهد شد.

گيلاني گفت پاکستان به اين باور است که مبارزه با پديدۀ دهشت افگني از نحوۀ چندين بعدي بايد برخورد نمود چونکه راه نظامي يگانه راه حل اين پديده نيست.

او علاوه نمود پاکستان ميخواهد از راه انکشاف اقتصادي و قايم نمودن روابط با آنانيکه سلاح را برزمين ميگذارند، عامل اصلي دهشت افگني را حل نمايد.

گيلاني علاوه نمود پاکستان ميداند قوي شدن افغانستان جريان بازگشت بوطن حدود سه مليون مهاجر افغان دران کشور را تسهيل خواهد بخشيد. او گفت پاکستان ميخواهد عبور از سرحدات را متوقف سازد و به همين منظور در حدود ۹۰۰ پوستۀ امنيتي را درمناطق سرحدي فعال ساخته است.

گيلاني گفت بازديد شاه محمود قريشي وزير خارجه و رحمان ملک مشاور صدراعظم در امور داخلي از کابل اهميت علايق خوب بين کابل و اسلام آباد را يک بار ديگر تأکيد ورزيد.

XS
SM
MD
LG