لینک های دسترسی

بش جهت اشتراک در کنفرانس سران هشت کشور صنعتي به جاپان ميرود.


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده امروز جهت اشتراک در کنفرانس سران هشت کشور صنعتي جهان که به گروۀ هشت مسماست، عازم جاپان ميشود.

آقاي بش قبلاً در طول هفته گفته بود که درين جلسات سه روزه موضوعات فوق العاده مهم جهان، بشمول ذخيرۀ انرژي و قلت مواد غذائي مطرح خواهد شد. اين کنفرانس سران بروز دوشنبه آغاز مييابد.

رئيس جمهور ايالات متحده ميگويد او از هشت کشور شامل اين کنفرانس، يعني جاپان، روسيه، برتانيه، فرانسه، آلمان، کانادا و ايتاليا تقاضا خواهد کرد تا از تعهدات گذشتۀ شان مبني بر کمک صحي براي افريقا متابعت کنند.

جاپاني ها در حالي فشار وارد ميکنند تا موضوع تغير اقليم را در صدر اجندا قرار دهند که طرفداران محيط زيست از جامعۀ بين المللي تقاضا ميکنند تا براي تصاعد گاز هاي گل خانه اي محدوديت هائي وضع نمايند.

جورج بش، رئيس جمهور ميگويد ازمساعي جهت تعيين اهداف براي تصاعد گازها طرفداري ميکند ولي هيچ توافق جهاني اقليم جهان کار نخواهد داد مگر اينکه کشورهاي روبانکشاف چون هند و چين دران سهم داشته باشند.
XS
SM
MD
LG