لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان - وانمود ساختن 'قدرت' از طرق مختلف


گروه بين المللي امور بحران که مقر آن بروکسل، پايتخت بلجيک است، در يک راپور جديد گفته است که طالبان توانسته اند خود را قويتر نشان بدهند.

گروه "بحران" گفته است طالبان در جلب افکار و طرفداري مردم افغان از اعلانات و اشتهارات انترنتي گرفته تا شعر گوئي استفاده کرده و يک شبکه پيشرفته خبري و خبر رسانه پيشرفته را براي قوي جلوه دادن خود و به منظور تضعيف مقام و حيثيت دولت بخرچ ميدهند.

گذارش گروه بحران مشعر است که تبليغات طالبان از موضوعات و مباحثي، چون کشته شدن اهالی ملکي افغان ذريعه قواي خارجي، و فساد اداري در حکومت افغانستان، استفاده مي کنند؛ تا هر چه بيشتر ميزان نا خرسندي مردم و ياس شانرا در زندگي شخصي شان بيان دارند.

گروه بحران علاوه مي کند که جنبش طالبان از مخابرات استفاده کرده و همواره مترصد است تا ادعاي پيروزي هائ را نماید که در واقع اصلاً اتفاق نيافتاده و يا حقيقت قدرت و نيروي هاي ادعا شده شانرا توجيه نمي نمايد.

معهذا راپور گروه بحران در بروکسل مي افزايد که حتي ادعاي ضمني تهديد و زورمندي فاقد واقعيت مي تواند بر انتباه و پندار مردم از حکومت خود شان تاثير بيافگند.

گروه بحران در بروکسل در مورد تبليغات طالبان و تاثيرات سو آن بر درجه طرفداري مردم از حکومت افغانستان ميگويد که طالبان در اين راستا از وسايل تعاملي و عصري استفاده ميکنند.

به گفته گروه بحران طالبان از ارسال پيام به ذريعه موبايل يا تيلفون هاي سيار، ويب سايت کمپيوتري «الاماره» ، رساله ها و جرايد، ديويدي ها و کست و همچنان شبنانه ها کار مي گيرند که راه های تعاملي مخابرات است.

ايشان از ويب سايت کمپيوتري "الاماره" بنام رژيم سابق طالبان استفاده ميکنند، و هر چند اين فعاليت هاي شان بطور نسبي ابتدائي است، اما اندک بشمار نميرود.

ويب سايت کمپيوتري طالبان در روز چندين مرتبه در پنج زبان اصلاح مي شود. در مجلاتي که خود شان ويا طرفدان شان نشر مينمايند، بيشتر منابع معلوماتي را در مورد ساختار هاي رهبري و ساير مسايل مهم آن عرضه ميدارند و با در نظر داشت جمعيت عمدتاً روستائي افغانستان، طالبان در تبلغات شان بيشتر از ويديو ها و کست هاي عادي صوتي استفاده مي کنند و با اين وسايل، گذارشهاي جنگي خود را به آنها ميدهند.

گروه بحران ميگويد که اکثريت تبليغات و نشرات طالبان بزبان پشتواست. بياينه هاي شان بزبان انگليسي نسبتاً ابتدائي ميباشد، معهذا طالبان مي توانند پيام هاي شانرا بسرعت پخش کنند.

در ارتباط به متن اين تبلغات، گروه بحران ميگويد طالبان از مليت خواهي مردم افغان و مشي هاي ناکام حکومت و کشور هاي خارجي که از حکومت افغانستان حمايت دارند، نفع برده و از آن سوء استفاده ميکنند.

XS
SM
MD
LG