لینک های دسترسی

تصويب سه وزير جديد توسط پارلمان ايران


پارلمان ايران سه وزير جديد را که توسط محمود احمدي نژاد رئيس جمهور نامزد شده بود، بتصويب رسانيد.

امروز سه شنبه اکثريت قانون گذاران در مورد شمس الدين حسيني بحيث وزير ماليه و اقتصاد، حامد بهبهاني بحيث وزير حمل ونقلو علي کوردان بحيث وزير داخله راي دادند.

از زمانيکه محمود احمدي نژاد در سال ۲۰۰۵ بحيث رئيس جمهور ايران انتخاب شد، چندين وزير بخاطر عدم موافقه با پاليسي هاي رئيس جمهورتوسط وي تغير وتبديل شده است .

XS
SM
MD
LG