لینک های دسترسی

محمد اسحق الکو، لوی ځارنوال جدید افغانستان


محمد اسحق الکو، لوی ځارنوال جدید افغانستان، امروز سه شنبه طی یک محفلی رسمآ به کارمندان لوی ځارنوالی معرفی گردید.

در این محفل داکتر فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمان، پیام رئیس جمهور حامد کرزی را قرائت نمود که در آن آقای الکو برای کرسی لوی ځارنوالی یک شخص مناسب خوانده شده و از وی خواسته شده تا با جدیت به امور مربوطه رسیدگی نماید.

آقای اسحق الکو گفت تطبیق درست قوانین برای وی اولویت دارد.

محمد اسحق الکو پیش از این معاون عبدالجبار ثابت لوی ځارنوال سابق افغانستان بود.

XS
SM
MD
LG