لینک های دسترسی

موفقيت زرداری با چه شرایطی بستگی دارد؟ (نظرات)


آصف علی زرداری، شوهر بينظير بوتوی فقيد، يکی از صدر اعظمان سابق پاکستان با آرای زياد، مجالس تقنيني ولايتي و پارلمان کشور، برياست جمهوري انتخاب شد.

انتخاب زرداري در فرصتي بعمل آمده است که از يک سو ايالات متحده و متحدين آن خواهان اقدامات جدي پاکستان در برابر طالبان اند، و از سوي ديگر، بنابر تداوم تشنج و بي امني داخلي و وضع دشوار اقتصادي، احساسات ضد امريکایي در پاکستان زياد شده است.

عبدالوهاب هادی در مورد با آقای عادل نجم، استاد روابط بين المللی در پوهنتون باستن ايالت ماساچوستس امريکا، مصاحبه ای نموده است.

آصف علي زرداری که دو دهه قبل در سياسات پاکستان نامش وجود نداشت، و بعد ها بيش از ده سال عمرش را به الزامات رشوه گيری و غيره، بدون محاکمه در زندان سپري نمود، اينک با باز گشت اش برياست جمهوري، مايه تعجب تعداد زياد در پاکستان شده است.

اما پيروزی انتخابیتي او با در نظر داشت تعداد زياد طرفدارانش در پارلمان و همچنان در مجالس تقنييني پاکستان انتظار برده ميشد.

سوال عمده اين است که زرداری مصدر چه کاری خواهد شد و يا خواهد توانست کاری را انجام دهد؟ اين موضوع البته در کشوری که از يک زمان بدين سو بنابر موجوديت پناهگاه های طالبان و عکس العمل در برابر شان دچار تشنجات ناشی از حملات انتحاری طالبان و تشنجات فزاينده در کمربند قبايلی آن کشور شده است.

پروفيسور «عادل نجم » استاد روابط بين الملل در پوهنتون پانس باستن، موفقيت آقای زرداری رئيس جمهور جديد پاکستان را در مبارزه عليه طالبان ممکن و مشروط بيک عده شرايط ميداند:


"آقاي زرداری با ايالات متحده به توافق رسيده است که او کمتر از جنرال مشرف عمل نخواهد کرد. اما مشکل دقيقاً اين است که هرگاه زرداری بخواهد بر مقابله و حملات نظامی فشار بيشتر بيافگند، حمايت و طرفداری مردم پاکستان را وسيعاً از دست خواهد داد."

پروفيسور نجم ميگويد در پاکستان احساس زياد ضد امريکائی وجود دارد که به گفته اش وسيعاً از نحوه و طرز جنگ حکومت و قوای امريکا در پاکستان نشأت ميکند.

پروفيسور نجم ميگويد در آن کشور طرفداری از طالبان وجود ندارد. ولی مشکل در اينجاست که مردم پاکستان با عمليات نظامی ايکه طي چند سال در آن کشور بعمل آمده و تلفات اهالی ملکی را هم به جاه گذاشته، و کدام نتيجه استراتيژيکی نداشته است، مخالفت دارند.

اين حملات طوری بوده که بر اهداف مهم ستراتيژيکی بعمل نيامده و اينجاست که حکومت پاکستان در يک وضع و حالت دشوار قرار دارد.

نجم ميگويد ادامه حملات به نحوه ايکه صورت گرفته حکومات پاکستان و ايالات متحده را در يک موضع دشوار و به اصلاح بر روی ميخ قرار داده و تصوير ايالات متحده را در نزد مردم تار ساخته است.

او تصريح میکند: "مسئله با اهميت بزودي اين خواهد بود که آيا حکومت ايالات متحده ميتواند به حکومت پاکستان فرصت دهد تا انکشور راه های سياسی بيشتر را سراغ نماید؟ منظور از اين راه ها صحبت با طالبان نيست، بلکه جلب توجه و طرفداري مردم پاکستان در در پيش گيری جنگ بمقابل طالبان است.

پروفيسودر نجم ميگويد مشکل عمده تا به حال این بوده است که جنرال مشرف هيچگاه جنگ علیه طالبان را به يک جنگ پاکستان علیه طالبان تبديل نکرد.

اينک حکومت ملکی در پاکستان قادر است اين کار را انجام دهد، هرچند يقين نيست که حتماً در اين امر کامگار و موفق خواهد شد. اما بهر حال از نظر سياسی چانس خوبتر و بيشتر موجود است.

پروفيسور نجم ميگويد ايالات متحده بايد اين چانس را برای پاکستان بدهد، زیرا همينکه يکبار خاطر مردم پاکستان جلب گردید شد، کار های زياد ديگری صورت گرفته ميتواند.

نجم ميگويد تا حال مردم پاکستان جنگ بمقابل طالبان را جنگ علیه مزدوران اجير و يا جنگ کشور های و سايرين ديده اند، و این را درک نکرده اند که کشور شان چرا باید درین جنگ دخيل باشد.

نجم میگوید عنصر مهم دیگر این است که آيا ايالات متحده قادر خواهد بود حکومت کابل و حکومت اسلام آباد را بدور يک ميز بنشاند؟ او میگوید شگفت انگیز است که پاکستان و افغانستان در حالیکه نزديکترين متحدين ايالات متحده در سطح جهانی اند، نتوانسته اند بدور يک ميز بنشينند و به مذاکرات ستراتيژيکي بپردازند.

از جانب ديگر کدام ميکانيزم مذاکره بين ايالات متحده ، پاکستان و افغانستان وجود ندارد تا اين دو کشور را بهم نزديک سازد.

نجم میگوید اگر قرار باشد که طالبان را در هم بکوبيم بايد حد اقل يک ستراتيژی سه جنبی وجود داشته باشد.

او همچنان میگوید: "هرگاه به سياسسيات آصف علي زرداري توجه کنيد، از نظر تخنيکي هيچ يک از دعاوي عليه او به اثبات نرسيده است. از نگاه صحي و روانی نيز، از نظر تخنيکي، سوالات زيادي عليه او وجود دارد، اما هيچ چيز تا حال ثابت نشده است. اما واقعيت آن است که در ديوان افکار و نظريات عامه در پاکستان، در مورد او سوالات زيادي وجود دارد.

ولی چيزي که شخص زرداري بايد انجام بدهد آن است که اعتماد مردم پاکستان را بايد بخود جلب کند. قدر مسلم آن است که زرداري اعتماد اعضاي حزب مردم پاکستان را دارد اما اينکه او اعتماد مردم پاکستان را دارد يا نه روشن نيست.

بهر حال صرفنضر از اينکه چه چيز های عليه او در آينده ثابت خواهد شد یا نخواد شد، آقاي زرداري باید سعي بليغ بخرچ دهد تا اعتماد مردم کشورش را به خود جلب نمايد.

و اما سوال بزرگ آن است که اگر آقاي زرداري و حزب او ناکام مانند، چه خواهدشد؟ آيا اردو دوباره قدرت را بدست خواهد گرفت؟

پروفيسور عادل نحم ميگويد: "اين پاکستان است و در پاکستان چانس اينکه اردو دوباره قدرت را بدست گيرد، همیش وجود دارد."

XS
SM
MD
LG