لینک های دسترسی

تدویر نهمین جلسه بورد مشترک نظارت در کابل


حملات یازدهم سپتمبر در ایالات متحده، منتج به حملهء امریکا بر افغانستان به خاطر سرکوبی دهشت افگنان و سرنگونی رژیم طالبان گردید.

پس از استقرار حکومت جدید در افغانستان جامعهء جهانی نیز کمک هایش را به افغانستان جاری نمود.

در همین سلسله، نهمین جلسه بورد مشترک نظارت و هماهنگی که سرپرستی آنرا نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و حکومت افغانستان به عهده دارد، امروز چهارشنبه در کابل دایر گردید.

هدف از تدویر این کنفرانس، توسعه اردوی ملی در افغانستان، موثریت کمک ها از سوی جامعه جهانی به افغانستان و هماهنگی کمک های بین المللی به این کشور میباشد.

در جلسه تصمیم گرفته شد که تعداد منسوبین اردوی ملی از رقم کنونی به یکصد و سی و چهار هزار افزایش یابد.

XS
SM
MD
LG