لینک های دسترسی

چاقی 'یک مشکل بزرگ در جهان': چرا نمی توان به آسانی وزن باخت؟


چاقي يک مشکل جهاني است. باختن وزن براي بسياري افراد یک مشکل نهایت جدی است.

يک مطالعه ايکه در ژورنال طبي نيو انگليند به نشر رسيده گزارش ميدهد که کمتر از ۲۵ فيصد امريکاييان که رژيم غذايي دارند، وزن ميبازند و اکثريت کسانيکه وزن ميبازند در حفظ کاهش وزن، مشکل دارند.

مليارد ها دالر صرف پروگرام هاي کاهش وزن ميشود.

سازمان صحي جهان تخمين ميزند که بيش از يک مليارد فرد کاهل در جهان بيشتر از حد عادي وزن دارند و ۴۰۰ مليون نفر دیگر نهایت چاق شناخته ميشوند.

۲۰ مليون طفل زير پنج سال داراي وزن اضافي ميباشند.

چرا نميتوانيم وزن خود را کاهش دهيم؟

سه رژيم غذايي به نظر ميرسد بطور عمومي مورد قبول مردم قرار گرفته است:

- مواد غذایی داراي شحم پايين، حبوبات کامل، ميوه و سبزيجات.

- غذايي داراي کاربو هايدريت يا قند پايين، عمدتاً شامل پروتيين ها مانند تخم، گوشت، مرغ و ماهي و بعضي سبزيجات.

- و غذا هاي تهيه شده به شيوۀ مديترانه اي که شامل بخش هاي کوچک گوشت و ماهي و ترکيب بزرگي از ميوه، سبزيجات، جبوبات، همراه با خسته جات، دانۀ ها و روغن زيتون ميشود.

در مطالعات ايکه اخيراً به نشر رسيده از چندين صد مريض داراي وزن اضافي و چاق خواسته شد تا يکي ازين سه رژيم غذايي را تعقيب کنند. بعد از يکدوره دوسال، مريضان ايکه در رژيم داراي کاربوهايدريت يا قند کم بيشترين وزن از دست دادند.

داکتر اريک ويستمن که يکي از محققين فاکولتۀ طب پوهنتون دوک ميباشد ميگويد .

جاي تعجب نيست که رژيم داراي کاربوهايدريت کم منتج به بيشترين کاهش وزن گرديد، زيرا وقتي شما پروتين و چربي ميخوريد شما احساس سيري نموده و نميخواهيد بيشتر بخوريد.

داشتن وزن اضافي يا چاقي منجر به مشکلات جدي صحي ميگردد.

غذا هاي غني از شحم باعث سويه هاي بلند کولسترول و انسولين ميشود که اکثراً منجر به امراض قلبي، سکتۀ دماغي و مرض شکر ميگردد.

اين تحقيق کننده گان دريافت نمودند که غذا هاي داراي کاربوهايدريت پايين در کاهش اين امراض کمک ميکند.

داکتر ويستمن ميگويد: "يک رژيم داراي کاربوهايدريت پايين که در آن برنج، غذا هاي تهيه شده از خمير، نان خشک و کچالو از طريق پايين آوردن سويۀ انسولين در خون عمل ميکند. و با سويۀ پايين انسولين عضويت کولسترول مضر کمتر توليد ميکند."

در آزمايشات کلينيکي قبلي مشکل بوده که موثريت رژيم هاي غذايي براي کاهش وزن را در دراز مدت اندازه گيري کنند. اين مطالعات اخير در اسرائيل و ايالات متحده امريکا طولاني ترين آزمايشات کنترول شده تا امروز ميباشد.
XS
SM
MD
LG