لینک های دسترسی

بازسازئ افغانستان 'یک کار فوق العاده مشکل و مغلق خواهد بود'


اسوشيئتد پرس: به گفته آرنولد فيلد، مفتش عمومئ خاص در امور باز سازئ افغانستان که تورن جنرال متقاعد قوای پيادۀ بحرئ ايالات متحده نیز است، بازسازئ افغانستان جنگ زده، بخاطر عدم موجوديت منابع طبيعی اساسی، با يک جامعۀ ویران شده، یک کار فوق العاده مشکل و مغلق خواهد بود.

اسوشيتد پرس ميگويد: کانگرس ایالات متحده ايجاد يک دفتر تحقيق و محاسبه را، مانند آنچه در عراق برای بررسئ مصارف اجرای وظيفه ميکرد و مثالهای روزمرۀ تقلب و جعلکاري ها را کشف ميکرد، برای افغانستان نيز منظور کرده است.

گزارش آسوشيتد پرس از واشنگتن به ادامه ميگويد که ايالات متحده از سال ۲۰۰۱ بدينسو، حدود ۳۲ مليارد دالر برای کمک های بشری و اعمار مجدد افغانستان تهيه کرده - در حاليکه کشور های ديگر با مبلغ ۲۵ عشاريه سه مليارد دالر در اين راه، سهيم شده اند.

بقول آژانس، کانگرس ايالات متحده، مبلغ ۲۰ مليارد دالر مزيد را برای مساعئ تازه به افغانستان درخواست کرده است.

اما تا کنون ، صرف ۱۶ مليارد دالر آن منظور گرديده است.

در یک گزارش دیگر، تورن جنرال مارک دو کرويف از هالند، قوماندان تازه (اي ساف) در جنوب افغانستان گفته است: آی ساف سال پُر تحرکی در پيشرو خواهد داشت - و اینکه ظرفيت و توانائئ اردوی ملئ افغانستان انکشاف نموده و عساکر بيشتر ائتلاف در افغانستان تعبيه خواهند شد.

جنرال کرويف به ادامه ميگويد، نامنويسی برای انتخابات در جريان است، و پس از تابستان، در حوالئ ماه سپتمبر سال ۲۰۰۹، انتخابات رياست جمهوري برگذار خواهد شد.

جنرال ليسارد گفت، مأموريت ۹ ماهۀ او بحيث قوماندان در جنوب، در زمان "سخت و شديدی" صورت ميگيرد.فرنس پرس ميگويد که جنرال موصوف میگوید انکشاف پيهم در اردوی ملئ افغانستان بچشم ميخورد که در پلانگذاری و انجام ماموريت ها، نقش بزرگتری خواهد داشت.

بيش ۵۰ هزار عسکر (آيساف) در افغانستان موجود اند که به حکومت افغانستان در اعمار قوای امنيتی بمقابل طالبان کمک ميکنند.

جنرال ليسارد از تُند روان منحيث (گروه ارتجاعی و بی بنياد) ياد نمود که فعاليت فزاينده داشته اند. بخش جنوبئ افغانستان - ولايات قندهار، ارُزگان، هلمند - سنگر طالبان پنداشته شده و ساحۀ عُمدۀ توليد کنندۀ غير مجاز ترياک است.

XS
SM
MD
LG