لینک های دسترسی

Breaking News

نشریۀ هفنگتن: پیشنهاد راه موثر برای امحای کشت تریاک در افغانستان


نشریۀ هفنگتن پوست مینویسد، شورش های موجوده در افغانستان همه فروش تریاک که قسمت عمدۀ هیروئین جهان از آن تهیه میگردد، تمویل میکند.

کنزر نویسنده مقاله خاطر نشان میسازد که "ما برای امحای فرهنگ کشت تریاک در افغانستان، طرق نادرست و غیر ممکن است را به پیش گرفته ایم."

او میگوید سوختاندن و یا سم پاشی مزارع کوکنار، هیچ وقت هدفی را که در پیش داریم بر آورده نخواهد ساخت. تعقیب این راه، مردم افغانستان را فقیر تر ساخته و آنها را از ما منزجر تر میسازد.

مقاله در ادامه می افزاید تمام حاصلات سالانۀ تریاک در افغانستان حدود ۴ ملیار دالر است. در حال حاضر ما هر ماه در حدود ۴ ملیارد دالر را در افغانستان بمصرف میرسانیم.

کنزر پیشنهاد مینماید: بیائید پولی را که در یک ماه در آن کشور بمصرف میرسانیم، با همان پول تمام تریاک دهاقین را بخریم. با این عمل ما آنها را به فقر و فاقه نکشانیده، و بعوض آنکه آنها را مورد هدف قرار داده و خانه های شانر بسوزانیم، ما به دست آنها پول میدهیم. قسمتی از تریاک خریداری شده را میتوانیم برای استحصال ادویه منجمله مورفین مورد استفاده قرار دهیم و متباقی آنرا بطور محفوظ بسوزانیم.

مقاله نتیجه گیری میکند که تلاش بیشتر برای یافتن راه حل نظامی ما را درین باطلاق بیشتر در گیر نموده و زمینه را برای استخدام بیشتر جوانان افغان از جانب طالبان، مساعد تر میسازد.


XS
SM
MD
LG