لینک های دسترسی

زندانیان سابقۀ زندان گوانتنامو 'دوباره به فعالیت های دهشت افگنی برمیگردند'


وزارت دفاع ایالات متحده میگوید تعداد زندانیان سابقۀ زندان خلیج گوانتنامو که دوباره به فعالیت های دهشت افگنی برمیگردند، در حال افزایش میباشد.

جیف موریل، نطاق وزارت دفاع ایالات متحده روز سه شنبه به خبرنگاران گفت ۶۱ زندانی سابقه از مرکز نظامی ایالات متحده در خلیج گونتنمو در کیوبا، دوباره به جنگ علیه ایالات متحده و متحدین برگشته اند.

موریل گفت یک گزارش وزارت دفاع ایالات متحده که در ماه دسمبر جمع آوری شد، دریافته است که افزایش قابل ملاحظۀ در تعداد زندانیانی که دوباره در جنگ شامل میشوند دیده شده است.

"قبل ازین، میزان این چنین افراد هفت در صد از کسانی بود که از زندان گوانتنامو رها شده بودند و یا اشخاص تائید شده و یا افرادی بودند که بر ایشان این اشتباه میرفت که شاید دوباره در جنگ سهیم شوند. در آن زمان ما شک داشتیم که ۳۷ تن از توقیف شده گان سابق دوباره در جنگ شامل شده اند. اکنون ما بدین معتقدیم که ارقام افزایش یافته و میزان مجموعی اشتراک زندانیان رها شده به فعالیت های مجدد دهشت افگنی ۱۱ در صد میباشد."

موریل میگوید از جمع آنعده توقیف شده گان که دوباره به دهشت افگنی برگشته اند، ۱۸ تن آن تصدیق شده و ۴۳ تن دیگر مظنون به اشتراک در فعالیت های دهشت افگنی اند.

او میگوید برای مرتبط ساختن این افراد به اعمال دهشت افگنی ازنشانه های انگشت دست ، تصاویر و معلومات استخباراتی استفاده شده است .

"تا هنوز هم اشخاصی که در زندان گونتنمو زندانی اند متعهد به صدمه زدن به امریکا، امریکایی ها و متحدین ما هستند. پس باید به خواسته های آنها یک راه حل را دریابیم."

ولی مارک دینبیواکس از پوهنتون سیتان هال از بعضی توقیف شده گانه نماینده گی کرده و میگوید وزارت دفاع از تدارک شواهد کافی در گذشته در رابطه به این ادعا ها که زندانیان به میدان نبرد رفته اند، عاجر مانده است.

"ارقام در مورد کسانیکه دوباره در جنگ سهیم شده اند نادرست میباشد. ارقام و نام هایکه چه کسی در گونتنمو هستند، غلط است. و البته توصیف دهی اینکه "دوباره به جنگ برگشته اند"

نسبت به اندازه که آنها قبول میکنند، وسیعتر است. چیزی که آنها میخواهند ما باور کنیم اینگونه است که آنها به جنگ برگشته که تا هنوز چنین وقوع نشده است.

هدف آنها از "پیوستن به جنگ" اشتغال به فعالیت های تبلیغاتی و انتقاد از ایالات متحده در داخل و خارج از کشور میباشد.

از بدو تائسیس این زندان در سال ۲۰۰۲ در حدود ۵۲۰ زندانی از گونتنمو به حکومات دیگر تسلیم شده اند.

در حدود ۲۵۰ تن دیگر تا هنوز در توقیف اند.قرار است براک اوباما، رئیس جمهور منتخب بعد از آغاز بکار بتاریخ ۲۰ جنوری، فرمان مسدودی زندان خلیج گونتنمو را صادر نماید.

XS
SM
MD
LG