لینک های دسترسی

برای تماشای مراسم تحلیف صد ها هزار تن در واشنگتن دی سی جمع شده بودند


صد ها و هزار ها تن از مردم در جاده های شهر واشنگتن دی سی بروز سه شنبه بمنظور تماشای مراسم تحلیف براک اوباما چهل و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده حضور بهم رسانیده بودند.

آنها از هر گوشه و کنار کشور به واشنگتن آمده بودند تا شاهد این مراسم با شکوه که اکثریت آنرا عصر امید و تغیر امریکا میخوانند بوده باشند.


لحظاتی فرارسیده بود که بسیاری از مردم برای مدتهای زیادی انتظار آنرا میکشیدند.

با وجود هوای سرد، جمعیت کثیری از مردم که به ندرت به آن اندازه در واشنگتن دیده شده در پارک ملی اجتماع نموده بودند تا خطابه رئیس جمهور جدید را که امید و تغیر در آن انعکاس یافته بود بشنوند.


"زمان آن فرارسیده تا روحیه ای تحمل پذیری خود را برای انتخاب یک تاریخ بهتر تجدید نمائیم"

پیامی بود که از سوی بسیاری از کسانیکه حضور بهم رسانیده بودند تائید میشد.

موجی از جمعیت مردم از قسمت بنای یادگاری لینکن تا نزدیک زینه های عمارت کانگرس اجتماع نموده بودند بعضی آنها با تکان بیرقهای دردست داشته ایشان از خطابه استقبال میکردند.


تعداد هم برای تماشای بهتر صحنه بر درختان نشسته بودند. یکتعداد دیگر با کلاهای مخصوص و لباسهای رنگین از ین واقعه تاریخی استقبال میکردند.

لیکن تقریباً همه به بودن آن لحظات پر افتخار همنوا بودند.

با نزدیک شدن قطار موتر سایکل سوران که به قصر سفید نزدیک میشد ، رئیس جمهور براک اوباما و میشل اوباما بانوی اول با خارج شدن شان از موتر حامل شان با اشاره ای دست بسوی تماشاچیان هیجان مردم را در اطراف جاده پنسوانیا که ساعته در انتظار صف بسته بودند افزایش بخشید.

بعداز ختم مراسم تحلیف رئیس جمهو رو همراهان وی در مراسم رسم گذشت که به افتخار رئیس جمهور جدید برگزار شده بود شرکت کردند.

رسم گذشتی با اشتراک ۱۵ هزار نفر، ۲۴۰ رأس اسپ و ده ها گروه موسیقی عنعنه قدیمی انجام شد که به افتخار رئیس جمهور جدید ایالات متحده بعد از ختم مراسم تحلیف برپا میشود.

XS
SM
MD
LG