لینک های دسترسی

وضع کارخانه جات تولید و فروش موتر در جهان


فروش موتر در ماه جنوری آغاز مایوس کنندۀ داشت، ولی یک تعداد کمپنی ها موتر سازی بازار خوبی داشته اند.

بطور مثال فروشات کارخانه موتر سازی هاندی کوریای جنوبی و کارخانه موتر سازی سوبروی جاپان، در ماه جنوری، در مقایسه با عین وقت در سال گذشته، افزایش یافته است.

کمپنی هاندی کوریای جنوبی میگوید، فروشات آن در امریکا، بنابر موفقیت یک پروگرام تازه ۱۴ فیصد افزایش یافته است. طبق این برنامه، خریداران این موتر میتوانند، در صورتی که کار شان را از دست بدهند، موتر را مسترد کنند.

موترهای کیا، کمپنی همکار هاندی، نیز افزایشی را در فروشات تازه مشاهده کرده است که بیش از سه و نیم فیصد میباشد.

فروشات موتر های سوبرو طی دومین ماه مکرراً هشت فیصد افزایش داشته است.

فروشات مجموعی موتر های امریکایی، متعاقب نقصیات سه کمپنی بزرگ موتر سازی امریکا در ماه جنوری، ۲۷ فیصد کاهش داشته است.

فروشات ماه جنوری کمپنی موتر سازی جنرال موترز امریکایی ۴۹ فیصد، کمپنی موتر سازی فورد ۴۰ فیصد و کرایزلر ۵۵ فیصد کاهش یافته است.

گزارشهای خبری بلومبرگ حاکیست که کاهش شدید در فروشات کمپنی های موتر سازی امریکایی به موتر های ساخت کوریای جنوبی و جاپانی فرصت را فراهم کرده است تا اسهام بازار های فروشات شانرا تا تقریباً ۵۰ فیصد افزایش دهند. که این بلند ترین افزایش تا بحال است.

فروشات کمپنی موتر سازی تویوتا که بزرگترین کمپنی در جهانست، در اولین ماه سال ۲۰۰۹ بیست و سه فیصد کاهش داشت وهاندا، دومین کمپنی موتر سازی جاپان میگوید، در ماه جنوری فروش موتر های اش ۲۸ فیصد کاهش یافت.

XS
SM
MD
LG