لینک های دسترسی

صلیب سرخ میگوید افراد ملکی افغانستان در خطر قرار دارند.


کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ میگوید افراد ملکی در افغانستان اکنون نسبت بهر وقت دیگر از سال ۲۰۰۱ باینطرف که قوای ایالات متحده طالبان را برانداخت، در معرض خطر قرار دارند.

پییر کرانبول، آمر عملیات کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ میگوید درین مورد نگرانی زیاد دارد زیرا حملات انتحاری تندروان و تخویف، همراه با حملات هوائی نظامی و حملات شبانه زندگی مردم را مختل ساخته است.

همچنان در حالیکه ایالات متحده برای سوقیات ۱۷ هزار عسکر جدید امریکا جهت کمک در جنگ علیۀ شورش طالبان آمادگی میگیرد، او در مورد مصونیت اهالی ابراز نگرانی کرد.

این مامور صلیب سرخ میگوید بیم دارد که مردم افغانستان بیشترین ضرر تشدید منازعات را متحمل میشوند. او گفت بعقیدۀ وی نتیجۀ آن فوق العاده شدید خواهد بود.

کران بول علاوه کرد که ملل متحد گفته است خشونت در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته و بیش از ۲۱۰۰ نفر از اهالی کشته شده اند که اکثر شان تندروان هستند. در تلفات اهالی نسبت بسال قبل ۴۰ فیصد افزایش بعمل آمده است.

XS
SM
MD
LG