لینک های دسترسی

مظاهره حامیان خبرنگار امریکایی در پاریس


مامورین ایرانی این گزارش ها را رد نموده اند که خبرنگار امریکایی ایرانی اصل که در تهران زندانی بوده دست به اعتصاب غذائی زده، ولی این اقدام نتوانست اعضای گروه آزادی رسانه ها را از اعتصاب غذائی بخاطر طرفدرای از رخسانه صابری وادارد.

خبرنگاران بدون سرحد میگوید چهار عضو آن، بشمول رئیس عمومی، روز سه شنبه اعتصاب غذائی را آغاز نمودند. این ادارۀ خبرنگاران مستقر در پاریس میگوید چهار فعال آن در خارج دفتر شرکت هوای ایران ایر مظاهره میکنند.

روز سه شنبه پدر صابری ازین خبرنگار زندانی در زندان دیدن نموده گفت بخاطریکه طی چند روز از صرف غذا خودداری نموده، ضعیف شده است. او میگوید رخشانه تعهد نموده تا به اعتصاب غذائی که آنرا بخاطر احتجاج علیه زندانی شدن خود به جرم جاسوسی آغاز نموده، ادامه دهد.

خبرنگاران بدون سرحد میگوید از ناحیه صحت صابری بسیار نگران اند.

XS
SM
MD
LG