لینک های دسترسی

توافق جهت انتقال عوايد ماليات بحکومت مرکزی در افغانستان - 2003-05-20


واليان در افغانستان موافقه نمودند تا مليون ها دالر عوايد ماليات را بحکومت مرکزی انتقال بدهند.

اين توافق امروز سه شنبه در کابل بين والی ها و حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان بميان آمد. حامد کرزی تهذيد کرده بود که اگر رهبران مقتدر منطقوی به انتقال عوايد گمرک بمرکز آغاز نکنند استعفی خواهد کرد.

گزارش های خبرگزاری های غربی حاکيست که 12 والی ، بشمول عبدالرشيد دوستم و عطا محمد که در شمال رقيب هم هستند، همچنان موافقه کردند که هيچ توافقی را بدون استيذان حکومت مرکزی امضا نکنند.

جزئيات اين توافق هنوز انتشار نيافته است. حکومت مرکزی تخمين ميکند که واليان سالانه 500 مليون دالر عوايد گمرک را برای خود نگهميدارند.

حامد کرزی طی بيانيه ای بروز سه شنبه گفت والی ها از اواسط ماهء مارچ باينطرف عوايد را بکابل نفرستاده اند و در نتيجه حکومت مرکزی پول کافی ندارد تا معاشات قوای امنيتی و کارمندان دولت را بپردازد. او گفت قلت وجوه ثبات کشور را بمخاطره افگنده است.

مامورين در کابل ميگويند جنگ سالاران افغانستان که ولايات سرحدی را کنترول می کنند از مليون ها دالر عوايد گمرک برای تمويل مليشياهای شخصی خود استفاده ميکنند.

حامد کرزی وعده داده است که قسمت زياد عوايد ماليات به ولايات برگردانيده خواهد شد.

XS
SM
MD
LG