لینک های دسترسی

برتانيه و اطلاعات استخباراتی در مورد اسلحهء تاثير و تخريب جمعی - 2003-06-04


تونی بلير صدراعظم برتانيه ميگويد حکومت او با تحقيقات پارلمان آنکشور در مورد اطلاعات استخباراتی در رابطه بااسلحهء دارای تاثير و تخريب جمعی عراق که برای توجيهء جنگ عراق بکار برده شده، همکاری خواهد کرد. صدراعظم برتانيه اين مطلب را در مجلس عوام برتانيه امروزاظهار داشت و اين گزارشهای خبری را کاملاً نادرست خواند که ميگفت دفتر او يک گزارش استخباراتی را دست زده است تا بر اين ادعا که عراق می توانداسلحهء دارای تاثير و تخريب جمعی را آناً تعبيه نمايد تاکيد شود. ۰يک کميتهء پارلمانی برتانيه ميگويد اين موضوع را که حکومت تونی بلير صدراعظم اطلاعات درستی دربارهء اسلحهء عراق قبل ازاتخاذ تصميم در مورد جنگ ارائه داشته يا نه تحت تحقيق ميگيرد. تا چنين اسلحه در عراق بدست نيامده است.

XS
SM
MD
LG