لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضا برای تقويهء امنيت  در افغانستان - 2003-07-23


نمايندهء خاص ملل متحد برای افغانستان از جامعهء بين المللی تقاضا کرده تا در قسمت تقويت امنيت در خارج کابل اقدام نمايند ولی اذعان نمود که اين کار بوسيلهء قوای چندين مليتی فعلی ممکن نيست.

لخظر براهيمی اين تقاضا را امروز چهارشنبه به تعقيب مذاکرات در بروکسل با نمايندگان دول عضو ناتو بعمل آورد. لخظر براهيمی تاکيد کرد که مشکل عمده در کابل امنيت است.

قوای مساعدت امنيتی بين المللی که از عساکر 20 کشور تشکيل شده وظيفه دارد امنيت را در اطراف کابل حفظ نمايد. آن قوا همچنان با حکومت انتقالی در قسمت تربيهء قوای امنيتی آن کمک ميکند.

لخظر براهيمی گفت توسعهء نقش محافظين صلح بين المللی بخارج کابل در صورتی مفيد خواهد بود که بدون دخيل ساختن قوای ثبات بخشيدن بين المللی اجرا شود.

ناتو بتاريخ 11 آگست قوماندانی قوای ثبات بخشندهء بين المللی را در افغانستان بدست ميگيرد که در حال حاضر تحت رهبری هالند و آلمان فعاليت ميکند. بدست گرفتن قومامدانی اين قوا توسط ناتو اولين عمليات نظامی آن سازمان در خارج اروپا خواهد بود.

XS
SM
MD
LG