لینک های دسترسی

Breaking News

پرواز اولين طيارهء ملکی مسافربر آلمان بکابل - 2003-08-06


برای اولين بار در بيش از بيست سال يک خط هوائی آلمان مسافرين ملکی را مستقيماً از آلمان به کابل انتقال داد. آلمان چنين پرواز ها را اندکی بعد ازآنکه اتحاد شوری سابق دو دهه قبل بر افغانستان تهاجم نمود متوقف کرده بود.

طيارهء اير بس خط هوائی بين المللی L-T-U حامل يکصد و يک مسافر امروز چهار شنبه از شهر دوسلدورف آلمان به کابل مواصلت کرد.

اکثر مسافرين اين طياره افغانهايی بودند که دراروپا بسر می برند وتعداد زياد آنها کشور شان را از سالها به اينطرف نديده بودند.

مامورين خط هوائی L-T-U ميگويند طيارهء اين خط هوائی اکنون بصورت منظم شامهای سه شنبه از دو سلدورف بطرف کابل پرواز خواهد کرد.

آمر عمليات پرواز اين خط هوائی ميگويد اوضاع اکنون بحد کافی آرام است که سرمايه گذرای و تجارت و سياستمداران را جلب کرده ميتواند.

XS
SM
MD
LG