لینک های دسترسی

Breaking News

جلسهء محکمهء عالی اسرائيل در مورد اعمار حصار در کرانهء غربی رود اردن - 2004-02-09


محکمهء عالی اسرائيل امروز جلسهء استماعيه ای را در مورد قانونی بودن حصار امنيتی که در قسمتهايی از ساحل غربی اعمار گرديده داير کرده است.

دو گروهء مدافع حقوق بشر در اسرائيل عليهء ساختمان اين پروژه در محکمه دعوی کرده اند زيرا اين مانع در قلمرو های تحت اشغال ساخته می شود.

مامورين اسرائيلی ميگويند در نظر دارند مسير اين مانع را تغير دهند تا دسترسی به بعضی از ساحات فلسطينی آسانتر باشد.

مسير فعلی در بعضی ساحات مانع دسترسی دهقانان به مزارع شان می شود و برای رسيدگی به مکاتب و خدمات صحی مشکلاتی ايجاد می کند.

اين مانع مورد مناقشه در اواخر اين ماه در محکمهء جهانی نيز مورد بحث قرار ميگيرد.

XS
SM
MD
LG