لینک های دسترسی

Breaking News

مامورين وزارت خارجه امريکا: رئيس جمهور بش قرار است امروز رفع تعدادی از تعذيراتی در باره مسافرت به ليبيا  اعلام نمايد - 2004-02-24


مامورين وزارت خارجه امريکا ميگونيد که اداره رئيس جمهور بش قرار است امروز سه شنبه رفع تعدادی از تعذيراتی را در باره مسافرت به ليبيا اعلام نمايد. مامورين وزارت خارجه امريکا به صدای امريکا گفته اند که حکومت در نظر دارد تا منعی را رفع نمايد که در رابطه با استفاده پاسپورت امريکايی به ليبيا ميباشد. اين منع از سال ۱۹۸۱ بدين سو نافذ بوده است .

اين اقدام دو ماه بعد ازاين اعلام صورت ميگيرد که گفت از تمام پروگرامهايش در رابطه با اسلحه تخريب وتباهی جمهی صرف نظر میکند. در عين زمان روز نامه واشگتن پوست گزارش داد که مفتيشن ملل متحد در ايران تجربيات بيشتر ذروی را کشف کرده اند که تهران قبلاً آنراافشا نکرده بود. باساس اين گزارش ايران در مورد موجوديت آن تجربيات اعتراف کرده بود اما گفته بود که آنها بخاطر توليد انرژی برق ميباشد.

XS
SM
MD
LG