لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضاي  وارد کردن فشار بر عربستان سعودي ، ايريتيريا    ويتنام  به نسبت  تخلف  از آزادي هاي مذهبي  - 2005-02-08


يک هيات حکومت ايالات متحده تعزيراتي را عليه ايريتيريا ، عربستان سعودي و ويتنام به نسبت تخلف از حقوق مذهبي تقاضا کرده است. کميسيون آزادي هاي بين المللي مذهبي اين اقدام را سفارش کرده است. سال گذشته يک گزارش وزارت خارجه ايالات متحده اين سه کشور را بحيث کشور هاي مايه نگراني خاص براي آنچه که تخلفات فاحش و منظم از آزاديهاي مذهبي خواند، ياد کرده بود. کميسوين آزادي هاي بين المللي مذهبي در نامه عنواني کاندوليزا رايس وزير خارجه تقاضا کرده به مامورين مسؤل تخلفات از آزادي هاي مذهبي در عربستان سعودي و ويتنام اجازه ورود به ايالات متحده داده نشود. اين کميسوين همچنان ابراز نظر کرده است که کمک هاي مالي ايالات متحده براي ايريتيريا به پروگرامهاي داده شود که به حقوق بشر، دموکراسي و حکمروائي قانون سهم ميگيرند. ضرب الاجل اين اقدام در سفارشات اين کميسيون پانزدهم مارچ تعين گرديده است.

XS
SM
MD
LG