لینک های دسترسی

Breaking News

قاضي فدرال از صدور حکم اتصال مجدد تيوپ مواد غذائي خانم شايوو خودداري کرد. - 2005-03-22


يک قاضي فدرال ايالات متحده از صدور حکم جهت اتصال مجدد تيوپ مواد غذائي خانم شايوو که مغزش صدمه ديده و در قلب يک مجادله احساساتي قانوني قرار دارد، خودداري کرده است. قاضي فدرال در حکم خود گفته که والدين خانم شايوو که يک تقاضاي عاجل نموده اند اجتمال ندارد محکمه را در مورد شايستگي استدلال شان متقاعد سازند. وکلاي والدين خانم شايوو استدلال کرده بودند که هلاکت او بوسيله گرسنگي و تشنگي باساس عقايد مذهب کاتوليک يک گناه کبيره است و اين تخطي از آزادي مذهب است. وکلاي والدين شايوو ميگويند آنها بيک محکمه استيناف فدرال استيناف طلب ميشوند. خانم شايوو در حالتي قرار دارد که دوکتوران آنرا حالت مداوم گياهي در قبال يک حمله قبلي سال ۱۹۹۰ ميخوانند. از وقتي که تيوپ مواد غذائي خانم شايوو بروز جمعه قطع شد آب و يا مواد غذائي دريافت نکرده است. مايکل شوهر خانم شايوو در ين قضيه مخالف والدين اوست و ميگويد خانمش سالها قبل گفته بود که نميخواهد بطور مصنوعي زنده نگهداشته شود.

XS
SM
MD
LG