لینک های دسترسی

Breaking News

اجتماع  هزارها تن پولندي  از اطراف و اکناف  پولند در وارسا  به احترام  از پاپ جان پال فقيد - 2005-04-05


هزار ها تن از اهالي پولند از سر تاسر آن کشور امروز براي اداي نماز دسته جمعي در هواي آزاد و بيادبود از پاپ جان پال دوم فرزند آن کشور در وارسا جمع ميشوند . قراراست مراسم دعا خواني درميدان »پيلسودسکي« يا جائي برگذار گردد که پاپ بدنبال انتخاب شدن اش برهبري رومن کاتوليک هاي جهان درآن محل درود خواني تاريخي سال ۱۹۷۹ خودرا انجام داد . نظرآن است که در آن دعا خواني دسته جمعي، پاپ موعظه اي را ايراد کرد که گروه هاي مخالف کموينزم را تشويق به قيام برضد کمونيزم ميکرد . توقع ميرود امروز سه شنبه در ميدان » پيلسودسکي« وارسا تا ۲۰٫۰۰۰ نفر از معتقدان بدين مسيح جمع شوند، و انتظار مي رود ميليون ها تن ديگر در در مراسم درود خاني هاي جمعي در ساير جاه هاي پولند شرکت کنند . بروز يکشنبه گذشته ، يعني يک روز بعد ازوفات پاپ ، حدود ۱۰۰٫۰۰۰ نفر در هواي باز مراسم دعا خواني دسته جمعي را اجرا کردند و هزاران تن ديگر در » وادوويچ « جمع شدند که در آن جاه پاپ در سال ۱۹۲۰ تولد يافت و اسمش را » کارول اوجتيلاي« نهادند .

XS
SM
MD
LG